زومیت | اخبار فناوری، آموزش، راهنمای خرید و بررسی

  • 2021-12-31Verzameldatum
  • 2022-02-15Bijgewerkt
زومیت | اخبار فناوری، آموزش، راهنمای خرید و بررسی
  • Website adres:www.zoomit.ir
  • Server IP:185.141.212.100
  • Omschrijving van de site:زومیت مرجع اخبار فناوری، آموزش، راهنمای خرید و بررسی‌ تخصصی محصولات الکترونیک، ویدیو و مشخصات فنی و مقایسه موبایل، لپ تاپ، کامپیوتر و خودرو

domeinnaam:www.zoomit.irWaardering

over 500~20000

domeinnaam:www.zoomit.irstromen

257

domeinnaam:www.zoomit.irGoed of slecht

Wolken bedekken de halve maan. Honderden verborgen stormen Geluk brengt ongeluk

website:زومیت | اخبار فناوری، آموزش، راهنمای خرید و بررسیGewichten

2

website:زومیت | اخبار فناوری، آموزش، راهنمای خرید و بررسیIP

185.141.212.100

website:زومیت | اخبار فناوری، آموزش، راهنمای خرید و بررسیinhoud

زومیت|اخبارفناوری،آموزش،راهنمایخریدوبررسی{"@context":"schema.org","@type":"NewsMediaOrganization","name":"زومیت","alternateName":"Zoomit","url":"","logo":"/zoomit_logo.png","sameAs":["twitter.com/thezoomit","/thezoomit/","/user/ZoomitChannel","/company/zoomit/","fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA","t.me/thezoomit"]}{"@context":"schema.org/","@type":"WebSite","name":"زومیت","alternateName":"Zoomit","url":"/","potentialAction":{"@type":"SearchAction","target":"/search/{search_term_string}","query-input":"requiredname=search_term_string"}}زومیتموضوعاتداغقیمتگوشیساختاپلآیدیتلگرامپریمیومدانلودازیوتیوبجیمزوبدارکوبچیستدربارهزومیتتبلیغاتجمعه۲۸مرداد۱۴۰۱مدیاتکتراشه5Gجدیدیبرایروترهامعرفیکردجمعه۲۸مرداد۱۴۰۱برایاولینبارآماربینندگانسرویس‌هایاستریمازشبکه‌هایکابلیتلویزیونیپیشیگرفتجمعه۲۸مرداد۱۴۰۱عجیباماواقعی؛اینموسیقیقدیمیباعثکرشکردنهارددرایومی‌شودجمعه۲۸مرداد۱۴۰۱سامسونگیکمرکزتحقیق‌و‌توسعه۱۵میلیارددلاریدرکرهجنوبیاحداثمی‌کندجمعه۲۸مرداد۱۴۰۱سامسونگاحتمالاحلقههوشمندباتواناییکنترلوسایلالکترونیکیتولیدمی‌کندجمعه۲۸مرداد۱۴۰۱هواویمیت50احتمالاپس‌ازاتمامشارژباترینیزبرقراریتماسوارسالپیامک‌راامکان‌پذیرمی‌کندجمعه۲۸مرداد۱۴۰۱آسیب‌پذیرینسخه‌هایقدیمیmacOSدسترسیبهفایل‌هایکامپیوترراامکان‌پذیرمی‌کندجمعه۲۸مرداد۱۴۰۱وانپلاس10Tدرآزمونمقاومتمثلبیسکوییتازوسطنصفشدجمعه۲۸مرداد۱۴۰۱آنر70،آنرپد8وآنرمجیکبوک14برایبازارهایبین‌المللیرونماییشدندجمعه۲۸مرداد۱۴۰۱کوالکاماحتمالابابازگشتبهبازارسرور،ازوابستگیخودبهصنعتموبایلمی‌کاهدجمعه۲۸مرداد۱۴۰۱موتورولااج2022باتراشهDimensity1050،نمایشگرOLEDودوربینمجهزبهOISرونماییشدجمعه۲۸مرداد۱۴۰۱نتایججالبتلاش‌هایناموفقبرایعکاسیازحیواناتدرطبیعتپنجشنبه۲۷مرداد۱۴۰۱جنگهسته‌ایحتیدرمقیاسکوچکمی‌تواندبهمرگمیلیاردهانفردراثرقحطیمنجرشودپنجشنبه۲۷مرداد۱۴۰۱روییازینک؛نقشرویدربدن،فوایدوانواعمکملهایرویپنجشنبه۲۷مرداد۱۴۰۱هدستگیمینگCycloneBlackSharkV2XریزرباپشتیبانیازصدایفراگیرودرگاهUSBمعرفیشدپنجشنبه۲۷مرداد۱۴۰۱گامیمهمبه‌سویاینترنتکوانتومی؛‌چینرکوردانتقالدادهمیانحافظه‌هایکوانتومیراشکستپنجشنبه۲۷مرداد۱۴۰۱بهترینفیلمهای2022|ازمردشمالیتاجنایاتآیندهپنجشنبه۲۷مرداد۱۴۰۱درآستانهعرضهآیفونجدید،آیفون13درآمریکامی‌تازدپنجشنبه۲۷مرداد۱۴۰۱اوپوColorOS13راباقابلیت‌هایفراوانوظاهرشبیهOxygenOS13منتشرکردپنجشنبه۲۷مرداد۱۴۰۱آیفون14پرورکوردداربرآمدگیدوربینمی‌شودپنجشنبه۲۷مرداد۱۴۰۱گوشیلنووLegionY70بانمایشگر۱۴۴هرتزیوتراشهSnapdron8+Gen1معرفیشدپنجشنبه۲۷مرداد۱۴۰۱عکاسیمینیمالسیمچیست؛هرآنچهبایدبدانیدپنجشنبه۲۷مرداد۱۴۰۱تسلامی‌گویدابرکامپیوتریبا۷٬۳۶۰گرافیک۸۰گیگابایتیداردپنجشنبه۲۷مرداد۱۴۰۱مانیتورDimencoشمارابدون‌نیازبههدستمخصوصدردنیایواقعیتمجازیغوطه‌ورمی‌کندپنجشنبه۲۷مرداد۱۴۰۱آیاتکاملآواییحنجرهانسانباعثپدیدآمدنزبانشدهاست؟پنجشنبه۲۷مرداد۱۴۰۱هکرهابادرایوUSB‌جعلیآفیسمایکروسافت،رویسیستمقربانیانبدافزارنصبمی‌کنندپنجشنبه۲۷مرداد۱۴۰۱پژوهشگرانموفقشدندگروهخونیکلیه‌هایاهداییراتغییردهندپنجشنبه۲۷مرداد۱۴۰۱شیائومی13احتمالاًدردومدلبانمایشگرهایتختومنحنیرونماییمی‌شودپنجشنبه۲۷مرداد۱۴۰۱آمنیویژندومینسنسور۲۰۰مگاپیکسلیخودرابرایگوشی‌هایهوشمندمعرفیکردپنجشنبه۲۷مرداد۱۴۰۱چیدمانپیکسلیجدیدBOE،عمرپنل‌هایOLEDراتا۳۰درصدافزایشمی‌دهدپنجشنبه۲۷مرداد۱۴۰۱وعده‌هایوزارتارتباطاتوعدهباقیمی‌مانند؟پنجشنبه۲۷مرداد۱۴۰۱دیواردرحمایتازشیپوردرگوگل‌پلینمایشدادهنمی‌شودپنجشنبه۲۷مرداد۱۴۰۱موجگرمادرچینکارخانه‌هایاینتل،فولکس‌واگنوچندشرکتبزرگدیگررا۶روزتعطیلکردپنجشنبه۲۷مرداد۱۴۰۱دوجچارجربرقیمعرفیشد؛اولینماسلکارالکتریکیپنجشنبه۲۷مرداد۱۴۰۱پاوربانکمیلی‌آمپرساعتیشیائومیباتواناییشارژهمزمان۳دستگاهرونماییشدپنجشنبه۲۷مرداد۱۴۰۱TSMCاحتمالاًتولیدانبوهتراشه‌های3نانومتریراازماهآیندهشروعمی‌کندپنجشنبه۲۷مرداد۱۴۰۱ویروسجدیدلانگیاچیستوآیابایدنگرانآنباشیم؟چهارشنبه۲۶مرداد۱۴۰۱افشاگریخوش‌سابقهتأییدکردکهآیفون14سههفتهدیگررونماییمی‌شودچهارشنبه۲۶مرداد۱۴۰۱کاوشگرانسرخ؛مریخ‌نوردهاچگونهدر۲۵سالگذشتهتکاملیافتند؟چهارشنبه۲۶مرداد۱۴۰۱Shoon؛بازیدوبعدیجنگیکهبه‌طور‌کاملباتصاویرایجادشدهباهوشمصنوعیساختهشدهاستچهارشنبه۲۶مرداد۱۴۰۱اندروید۱۳درتبلتپیکسلگوگلاحتمالاًفقطازاپلیکیشن‌های۶۴بیتیپشتیبانیخواهدکردچهارشنبه۲۶مرداد۱۴۰۱حسگرتشخیصدمایبدناپلواچ۸احتمالاًنمی‌توانداطلاعاتدقیقیارائهدهدچهارشنبه۲۶مرداد۱۴۰۱ریزسوراخ؛نوآوریسونیبرایخلاصیازشربریدگیصفحه‌نمایشدرXperia1Vچهارشنبه۲۶مرداد۱۴۰۱میزانعرضهگوشی‌هایهوشمندسامسونگدرسالجاریدرمقایسه‌باسال۲۰۲۱کاهشمی‌یابدچهارشنبه۲۶مرداد۱۴۰۱گوشیتاشدنیXFoldSویووبرایرقابتباگلکسیزدفولد4سامسونگماهآیندهمعرفیمی‌شودچهارشنبه۲۶مرداد۱۴۰۱احتمالاًفقطمدل‌هایپروآیفون۱۵بهتراشهA17Bionicمجهزخواهندشدچهارشنبه۲۶مرداد۱۴۰۱گلکسیزدفولد4وزدفلیپ4ظاهراًازفیلم‌برداریفوق‌عریض4Kباسرعت۶۰فریم‌برثانیهپشتیبانینمی‌کنندچهارشنبه۲۶مرداد۱۴۰۱ابزارک‌هاینواروظیفهویندوز11اکنوناعلان‌هایمرتبطرابهکاربراننمایشمی‌دهندچهارشنبه۲۶مرداد۱۴۰۱بایتیکل،یکیازاستارتاپ‌هایپرتفولیویدیجی‌نکست،جذبسرمایهکردچهارشنبه۲۶مرداد۱۴۰۱مانیتورگیمینگخمیدهو۵۵اینچیOdysseyArkسامسونگباقیمت۳۴۹۹دلارازسپتامبرعرضهمی‌شودچهارشنبه۲۶مرداد۱۴۰۱دوربینحریم‌خصوصیجدیدیکهفقطآنچهشمامی‌خواهید،ثبتمی‌کندچهارشنبه۲۶مرداد۱۴۰۱عدمتحملگرما:علائم،عللودرمانچهارشنبه۲۶مرداد۱۴۰۱آیپدنسل۱۰احتمالاًباظاهربازطراحی‌شدهودرگاهUSB-Cدرکنارسریآیفون۱۴رونماییمی‌شودچهارشنبه۲۶مرداد۱۴۰۱تاریخانتشارآپدیتبزرگبعدیویندوز11فاششدچهارشنبه۲۶مرداد۱۴۰۱اینترنترایگان؛۳۰گیگبرایسایت‌هایمنتخبو۱۰گیگبرایاینترنتچهارشنبه۲۶مرداد۱۴۰۱سونیاحتمالاًرویلانچرپلیاستیشنبرایپلتفرمپیسیکارمی‌کندچهارشنبه۲۶مرداد۱۴۰۱هدفونجدیدآدیداسمی‌تواندبانورچراغ‌هایخانگینیزشارژشودچهارشنبه۲۶مرداد۱۴۰۱اپلبرایاولین‌بارتولیدمک‌بوکواپلواچرابهویتناممنتقلمی‌کندچهارشنبه۲۶مرداد۱۴۰۱نتیجهیکنظرسنجی:۲۵درصدکاربراناندرویددرفکرمهاجرتبهآیفونهستندچهارشنبه۲۶مرداد۱۴۰۱تبلتموتوTabG62بانمایشگر۱۰٫۶اینچیوباتری۷۷۰۰میلی‌آمپرساعتیمعرفیشدچهارشنبه۲۶مرداد۱۴۰۱آخرینقیمتمیلگرداصفهان،شاهینبنابوفایکوآنلاینبااپلیکیشنمرکزآهنچهارشنبه۲۶مرداد۱۴۰۱پاییکایرانیبهپروندهپرحاشیهایلانماسکوتوییتربازشدچهارشنبه۲۶مرداد۱۴۰۱اینتلگرافیکدسکتاپیA380راباقیمتپایین‌ترازرقبادربازارآمریکاعرضهکردچهارشنبه۲۶مرداد۱۴۰۱نسخهبومیواتساپبرایویندوزباسرعتبیشتروپایداریبهترمنتشرشدچهارشنبه۲۶مرداد۱۴۰۱بقایایکشتی۴۰۰سالهدررودخانهآلمانی،کپسولزمانیمنحصر‌به‌فرداستچهارشنبه۲۶مرداد۱۴۰۱انجمنفین‌تک:بیمهمرکزیراقتلگاهاستارتاپ‌هانکنیدچهارشنبه۲۶مرداد۱۴۰۱هوشمصنوعیپیشازمایکروسافتوالپیپرهایویندوز12راخلقکردچهارشنبه۲۶مرداد۱۴۰۱ScreenTimeچیست؛مدیریتاستفادهازآیفونوکنترلفعالیتکودکانچهارشنبه۲۶مرداد۱۴۰۱درکبهترزبانانسان،گامجدیدگوگلبرایبهبودعملکردربات‌هایکمک‌رسانچهارشنبه۲۶مرداد۱۴۰۱هرآنچهدربارهپردازنده‌هایRyzen7000ای‌ام‌دیمی‌دانیمچهارشنبه۲۶مرداد۱۴۰۱شیپوربرایقرارگیریدوبارهدرگوگلپلیتلاشمی‌کندچهارشنبه۲۶مرداد۱۴۰۱ماوسوکیبوردهایاداریوخانگیلاجیتک،مناسبهرنوعمحیطکاریباطراحیاستانداردچهارشنبه۲۶مرداد۱۴۰۱ابزارهایفناورانههنرمندشده‌اندچهارشنبه۲۶مرداد۱۴۰۱زوم‌لب:جعبه‌گشاییمادربردپرچمدارROGMaximusZ690HeroEvaEditionایسوسچهارشنبه۲۶مرداد۱۴۰۱ایلانماسک:رباتانساننمایتسلازندگیرابرایمیلیون‌هاخانوارساده‌ترمی‌کندچهارشنبه۲۶مرداد۱۴۰۱ششمینانقراضجمعیهنوزآغازنشدهاستامازمیندرمسیرآنحرکتمی‌کند×وروداعضاءعضویتمحصولاتزومیتتبلیغاتدربارهماتماسبامااستخدامفناوریموبایلتبلتلپتاپگجتپوشیدنیهادوربینسیستمعاملاینترنتوشبکهاخبارفناوریایرانسختافزارکامپیوتررومیزیپردازندهمادربردحافظهپردازندهگرافیکیحافظهذخیره‌سازیمانیتورچاپگر،اسکنرلوازمجانبیصوتیتصویریتلویزیونسیستم‌هایصوتیویدیوپروژکتورآموزشتلفنهوشمند/تبلتآموزشکامپیوترصوتیوتصویریآموزشعکاسیبازاریابیاینترنتیلوازمخانگیهدفونامنیتمعرفیوبسایتگزارشمالیرپورتاژآگهیگزارشزومیتنرم‌افزارواپلیکیشنبررسیبررسیموبایلبررسیلپتاپبررسیپوشیدنیهابررسیتبلتبررسیتلویزیونبررسیاسپیکربررسیویدیوییهمه‌یبررسی‌هاویدیوبررسیویدیویینگاهنزدیکزوم‌کستویدیوخودروهایلایتجعبه‌گشایی۶۰ثانیهگزارشویدیوییخودرواخبارخودرومقالاتخودروقیمتوشرایطفروشخودروویدیوخودروآموزشخودروموتوراسپرتراهنمایخریدعلمینجومپزشکیوسلامتعلومپایهومهندسیانرژیومحیطزیستکسبوکاربیوگرافیمصاحبهبازاریابیاینترنتیزومپلاسشاترپازلمعماریگوناگونبازیورود|عضویتتاییدورود|عضویتvarbanner=JSON.parse('{"id":,"advertisements":[{"title":"بنر::کلاسینو::هدرصفحهاصلی:B1","body":"<!--noEditor-->13;10;<div><ahref="landing.classino.com/classino_landing/?utm_source=/&amp;utm_medium=banner-fix&amp;utm_campaign=awareness"target="_blank"rel="nofollow"><imgclass="img-responsiveTabligh"id="B1-Classino"src="cdn01.zoomit.ir/2022/8/banner-classino-970x250.gif"alt="1576;1606;1585;1705;1604;1575;1587;1740;1606;1608;"/></a></div>","groupName":"B1H","isActive":true,"isSticky":false,"link":null,"linkTarget":null,"rank":0,"shortKey":null,"serializedPositions":null,"weight":0,"id":807},{"title":"بنر::کلاسینو::هدرصفحهاصلی::B1","body":"<!--noEditor-->13;10;<div><ahref="landing.classino.com/classino_landing/?utm_source=/&amp;utm_medium=banner-fix&amp;utm_campaign=awareness"target="_blank"rel="nofollow"><imgclass="img-responsiveTabligh"id="B1-Classino"src="cdn01.zoomit.ir/2022/8/banner-classino-970x250.gif"alt="1576;1606;1585;1705;1604;1575;1587;1740;1606;1608;"/></a></div>","groupName":"B1H","isActive":true,"isSticky":false,"link":null,"linkTarget":null,"rank":0,"shortKey":null,"serializedPositions":null,"weight":0,"id":808},{"title":"بنر::سامسونگ::B1::ZFlip4","body":"<!--noEditor-->13;10;<div><ahref="display.netbina.com/click/62f4a1820f531"target="_blank"rel="nofollow"><imgclass="img-responsiveTabligh"id="B1-SamsungZFlip4"src="cdn01.zoomit.ir/2022/8/galaxy-z-flip-4-970x250.gif"alt="1576;1606;1585;1586;1583;1601;1604;1740;1662;1780;1587;1575;1605;1587;1608;1606;1711;"/></a></div>","groupName":"B1H","isActive":true,"isSticky":false,"link":null,"linkTarget":null,"rank":0,"shortKey":null,"serializedPositions":null,"weight":0,"id":774},{"title":"بنر::سامسونگ::QLED::B1","body":"<!--noEditor-->13;10;<divclass="container">13;10;<div><ahref="display.netbina.com/click/62c12b5ac2a96"target="_blank"rel="nofollownoopener"><imgclass="img-responsivejs-lazy-loadTabligh"id="B1-SamsungBahman"data-src="cdn01.zoomit.ir/2022/7/banner-neo-qled-8k-970x250.gif"alt="1587;1575;1605;1587;1608;1606;1711;1576;1606;1585;+1578;1576;1604;1740;1594;"style="float:right;"/></a></div>13;10;</div>","groupName":"B1H","isActive":true,"isSticky":false,"link":null,"linkTarget":null,"rank":0,"shortKey":null,"serializedPositions":null,"weight":0,"id":482}]}')varmodelInitializer=newModelInitializer();varbannersAsJson=modelInitializer.Get("bannersAsJson");bannersAsJson.banners.push(banner);modelInitializer.Set("bannersAsJson",bannersAsJson);زوم‌لب:جعبه‌گشاییمادربردپرچمدارROGMaximusZ690HeroEvaEditionایسوسدستاوردنویدبخشدانشمندایرانی:بازگرداندنبیناییباقرنیهزیست‌مهندسی‌شدهدرساختاراینترنتوفیلترینگایرانچهمی‌گذرد؟چرامامی‌میریم؛امابرخیگونه‌هازندگیبسیارطولانیدارند؟بررسیهدفونسونیلینکبادزWF-L900varbanner=JSON.parse('{"id":,"advertisements":[{"title":"بنر::ماتریس::b2::درصد50::2","body":"<!--noEditor-->13;10;<div><ahref="shop.matris.co.ir/index.php?route=product/search&amp;search=Maya&amp;description=true"target="_blank"rel="nofollownoopener"><imgclass="img-responsivejs-lazy-loadTabligh"id="B2-Matris2"data-src="cdn01.zoomit.ir/2022/3/banner-300x250matris.gif"alt="1605;1575;1578;1585;1740;1587;1576;1606;1585;1705;1740;1608;1587;1705;1575;"/></a></div>","groupName":"MatriS33","isActive":true,"isSticky":false,"link":null,"linkTarget":null,"rank":0,"shortKey":null,"serializedPositions":null,"weight":0,"id":626},{"title":"بنر:ماتریس:b2","body":"<!--noEditor-->13;10;<div><ahref="shop.matris.co.ir/%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%87-%D8%B0%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C/pe-2"target="_blank"rel="nofollownoopener"><imgclass="img-responsivejs-lazy-loadTabligh"id="B2-Matris"data-src="cdn01.zoomit.ir/2022/7/banner-kioxa3ple-300x250.gif"alt="1605;1575;1578;1585;1740;1587;1576;1606;1585;"/></a></div>","groupName":"MatriS33","isActive":true,"isSticky":false,"link":null,"linkTarget":null,"rank":0,"shortKey":null,"serializedPositions":null,"weight":0,"id":623},{"title":"بنر:مدیرانخودرو:b2","body":"<!--noEditor-->13;10;<div><ahref="lnd.fownix.com/a6pro/?utm_source=Display&amp;utm_medium=Display-banner&amp;utm_campaign=Zoomit&amp;utm_content=Arrizo6pro_sales_start"target="_blank"rel="nofollownoopener"><imgclass="img-responsivejs-lazy-loadTabligh"id="B2-Mvmco"src="cdn01.zoomit.ir/2022/8/zoomit-300x250.gif"alt="1605;1583;1740;1585;1575;1606;1582;1608;1583;1585;1608;1576;1606;1585;"/></a></div>","groupName":null,"isActive":true,"isSticky":false,"link":null,"linkTarget":null,"rank":0,"shortKey":null,"serializedPositions":null,"weight":0,"id":366}]}')varmodelInitializer=newModelInitializer();varbannersAsJson=modelInitializer.Get("bannersAsJson");bannersAsJson.banners.push(banner);modelInitializer.Set("bannersAsJson",bannersAsJson);varbanner=JSON.parse('{"id":,"advertisements":[{"title":"بنر::ایرانسل::‌B7","body":"<!--noEditor-->13;10;<div><ahref="irancell.ir/p//massiveendless?utm_source=zoomit&utm_medium=click&utm_campaign=summerpromotion-fixbanner"target="_blank"rel="nofollow"><picture><sourcemedia="(max-width:600px)"srcset="cdn01.zoomit.ir/2022/8/banner-irancell-300x250.gif"/><sourcemedia="(max-width:1920px)"srcset="cdn01.zoomit.ir/2022/8/banner-irancell-1300-100.gif"/><imgclass="img-responsivejs-lazy-loadcenter-blockTabligh"alt="B7-Irancell"id="B7-Irancell"data-src="cdn01.zoomit.ir/2022/8/banner-irancell-1300-100.gif"/></picture></a></div>","groupName":null,"isActive":true,"isSticky":false,"link":null,"linkTarget":null,"rank":0,"shortKey":null,"serializedPositions":null,"weight":0,"id":804}]}')varmodelInitializer=newModelInitializer();varbannersAsJson=modelInitializer.Get("bannersAsJson");bannersAsJson.banners.push(banner);modelInitializer.Set("bannersAsJson",bannersAsJson);پیشنهادسردبیربریدگیصفحه‌نمایش؛خداحافظیباآیفون14،سلامبهمیت50هواوی!خریدوفروشسگوگربهدرسایتدیوارممنوعشدچهمی‌شداگرزمینبیشازیکماهداشت؟نتیجهیکپژوهش:تشعشعاتتجهیزات6Gباعثافزایش۲٫۵برابریرشدسلول‌هایمغزیموش‌هامی‌شوداپلاحتمالاًبه‌دنبالتولیدآیفونبابدنهسرامیکیاستvarbanner=JSON.parse('{"id":,"advertisements":[{"title":"بنر::همکارانسیستم::B4","body":"<!--noEditor-->13;10;<div><ahref="/products/%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C/?utm_source=zoomit&amp;utm_medium=banner&amp;utm_campaign=cloud2"target="_blank"rel="nofollownoopener"><picture><sourcemedia="(max-width:768x)"srcset="cdn01.zoomit.ir/2022/4/banner-hamkaransystem-gr-300x250.gif"/><sourcemedia="(max-width:3000px)"srcset="cdn01.zoomit.ir/2022/4/banner-hamkaransystem-gr-250x250.gif"/><imgclass="img-responsivejs-lazy-loadcenter-blockTabligh"id="B4-Hamkaran"src="cdn01.zoomit.ir/2022/4/banner-hamkaransystem-gr-250x250.gif"alt="1576;1606;1585;1607;1605;1705;1575;1585;1575;1606;1587;1740;1587;1578;1605;"/></picture></a></div>","groupName":null,"isActive":true,"isSticky":false,"link":null,"linkTarget":null,"rank":0,"shortKey":null,"serializedPositions":null,"weight":0,"id":228},{"title":"بنر::رایتل::B4","body":"<!--noEditor-->13;10;<pstyle="clear:both;"><ahref="/energy-simcard?utm_source=bannerweb&amp;utm_medium=energy&amp;utm_campaign=energysim&amp;utm_content=zoomit"target="_blank"rel="nofollow"><imgclass="img-responsiveTabligh"id="B4-Rightel"src="cdn01.zoomit.ir/2022/6/banner-rightellz-300x250.gif"alt="1576;1606;1585;1585;1575;1740;1578;1604;"style="float:right;"/></a></p>","groupName":null,"isActive":true,"isSticky":false,"link":null,"linkTarget":null,"rank":0,"shortKey":null,"serializedPositions":null,"weight":0,"id":776},{"title":"بنر::موبوگیفت::B4","body":"<!--noEditor-->13;10;<div><ahref="mobogift.com/"target="_blank"><picture><sourcemedia="(max-width:600px)"srcset="cdn01.zoomit.ir/2022/8/mobogift-300-250.gif"/><sourcemedia="(max-width:1920px)"srcset="cdn01.zoomit.ir/2022/8/mobogift-250-250.gif"/><imgclass="img-responsivejs-lazy-loadcenter-blockTabligh"alt="1711;1740;1601;1578;1705;1575;1585;1578;"id="B4-MoboGift"data-src="cdn01.zoomit.ir/2022/8/mobogift-250-250.gif"/></picture></a></div>","groupName":null,"isActive":true,"isSticky":false,"link":null,"linkTarget":null,"rank":0,"shortKey":null,"serializedPositions":null,"weight":0,"id":813}]}')varmodelInitializer=newModelInitializer();varbannersAsJson=modelInitializer.Get("bannersAsJson");bannersAsJson.banners.push(banner);modelInitializer.Set("bannersAsJson",bannersAsJson);پربازدیدترینمطالببهترینگوشیهایگیمینگومخصوصبازی[مرداد۱۴۰۱]برندگانمسابقهعکاسسالNatureTTLسال۲۰۲۲نانخریدندیگرسادهنیستتیپاکس؛علیهامانتداریدورانطلاییبازارموبایلچیننفس‌هایآخرشرامی‌کشدایدهجنجالیرانندهتسلا؛تلاشبرایزیرگرفتنکودکباهدفاثباتامنیتسیستمخودرانبریدگیصفحه‌نمایش؛خداحافظیباآیفون14،سلامبهمیت50هواوی!ردمیK50اولترابانمایشگر۱۲بیت،پردازندهپرچمدارکوالکامودوربین۱۰۸مگاپیکسلیرونماییشدکدامجاندارانرویزمینطولانی‌ترینعمررادارند؟یکیازافشاگران:دردست‌گرفتنآیفون14پرومثلنگه‌داشتن171;آجر187;استمطالبجدیدپردازندهمدیاتکتراشه5Gجدیدیبرایروترهامعرفیکردمبیناحمدی|۱۴:۳۰۱۴۰۱/۰۵/۲۸|+دیدگاهمدیاتکتراشه‌یجدیدیبرپایه‌یمودم5Gمعرفیکردهکهمخصوصروترهاودستگاه‌هایهات‌اسپاتاست.صوتیوتصویریبرایاولینبارآماربینندگانسرویس‌هایاستریمازشبکه‌هایکابلیتلویزیونیپیشیگرفتمبیناحمدی|۱۴:۰۰۱۴۰۱/۰۵/۲۸|1دیدگاهآمارنشانمی‌دهدبرایاولینباردرتاریخ،تعدادبینندگانسرویس‌هایاستریمدرماهگذشته‌یمیلادیبیشترازبینندگانشبکه‌هایکابلیبودهاست.حافظهذخیرهسازیعجیباماواقعی؛اینموسیقیقدیمیباعثکرشکردنهارددرایومی‌شودمبیناحمدی|۱۳:۳۰۱۴۰۱/۰۵/۲۸|2دیدگاهدریافته‌ایعجیبکهشایددرنگاهاولباورپذیرنباشد،‌مهندسنرم‌افزارمایکروسافتمتوجهشدهکهپخشیکموسیقزومیت | اخبار فناوری، آموزش، راهنمای خرید و بررسییخاصرویهارددرایوهایقدیمیباعثکرشکردنلپتاپمی‌شود.پردازندهسامسونگیکمرکزتحقیق‌و‌توسعه۱۵میلیارددلاریدرکرهجنوبیاحداثمی‌کندمبیناحمدی|۱۳:۰۰۱۴۰۱/۰۵/۲۸|+دیدگاهسامسونگمراحلاحداثمرکزتحقیق‌و‌توسعه‌یجدیدیراکهرویصنعتتراشهمتمرکزاستدرکره‌یجنوبیآغازکرد.اینمرکزدر۶سالآیندهبودجه‌ای۱۵میلیارددلاریدریافتمی‌کند.پوشیدنیهاسامسونگاحتمالاحلقههوشمندباتواناییکنترلوسایلالکترونیکیتولیدمی‌کندمبیناحمدی|۱۲:۳۰۱۴۰۱/۰۵/۲۸|+دیدگاهپتنتجدیدسامسونگحلقه‌ایهوشمندرابهتصویرمی‌کشدکهامکاناستفادهازآنبرایکنترلوسایلمختلفنظیرگوشی،لپتاپ،تلویزیونوکولروجوددارد.موبایلهواویمیت50احتمالاپس‌ازاتمامشارژباترینیزبرقراریتماسوارسالپیامک‌راامکان‌پذیرمی‌کندمبیناحمدی|۱۲:۰۰۱۴۰۱/۰۵/۲۸|11دیدگاهشایعه‌یهیجان‌انگیزیمی‌گویدگوشی‌هایسریمیت50هواویقابلیتیویژهدارندکهپسازخاموششدندستگاه،برقراریتماسصوتیوارسالپیامکراامکان‌پذیرمی‌کند.سیستمعاملآسیب‌پذیرینسخه‌هایقدیمیmacOSدسترسیبهفایل‌هایکامپیوترراامکان‌پذیرمی‌کندمبیناحمدی|۱۱:۳۰۱۴۰۱/۰۵/۲۸|+دیدگاهآسیب‌پذیریخطرناکیکهدرنسخه‌هایقدیمیمکOSوجوددارددوسیستمامنیتیاپلرادورمی‌زندودسترسیبهداده‌هایحساسرابرایهکرامکان‌پذیرمی‌کند.موبایلوانپلاس10Tدرآزمونمقاومتمثلبیسکوییتازوسطنصفشدمبیناحمدی|۱۱:۰۰۱۴۰۱/۰۵/۲۸|22دیدگاهوانپلاس10Tهمچونوانپلاس10پرودرآزمونخم‌شدگیعملکردیفاجعه‌بارازخودنشاندادوهمچونبیسکوییتازوسطنصفشد.فناوریآنر70،آنرپد8وآنرمجیکبوک14برایبازارهایبین‌المللیرونماییشدندمبیناحمدی|۱۰:۳۰۱۴۰۱/۰۵/۲۸|7دیدگاهآنربابرگزاریرویدادیدرمالزیگوشیآنر70،تبلتآنرپد8ولپتاپآنرمجیکبوک14رارونماییکرد.اینسهدستگاهقبلابرایچینمعرفیشدهبودند.پردازندهکوالکاماحتمالابابازگشتبهبازارسرور،ازوابستگیخودبهصنعتموبایلمی‌کاهدمبیناحمدی|۱۰:۰۰۱۴۰۱/۰۵/۲۸|+دیدگاهمنابعیآگاهمی‌گویندکوالکامباتراشه‌یجدیدیکهنتیجه‌یتصاحباستارتاپNuviaاست،قصدداردبهبازارپردازنده‌هایسروربازگردد.موبایلموتورولااج2022باتراشهDimensity1050،نمایشگرOLEDودوربینمجهزبهOISرونماییشدمبیناحمدی|۰۹:۳۰۱۴۰۱/۰۵/۲۸|2دیدگاهموتورولااج2022به‌عنواناولینگوشیدنیاباتراشه‌یDimensity1050رونماییشد.اینگوشینمایشگر۱۴۴هرتزداردوازدوربینسه‌گانهاستفادهمی‌کند.شاترنتایججالبتلاش‌هایناموفقبرایعکاسیازحیواناتدرطبیعتملیکاطاهران‌پور|۰۹:۰۰۱۴۰۱/۰۵/۲۸|5دیدگاهشاهدتصاویریباشیدکهبوییازاصولعکاسی،ترکیببندی،سبک،زمان‌سنجیوهرچیزیکهیکعکسفوق‌العادهرامی‌سازد،نبرده‌اند؛بااین‌حالبسیاردیدنیهستند.انرژیومحیطزیستجنگهسته‌ایحتیدرمقیاسکوچکمی‌تواندبهمرگمیلیاردهانفردراثرقحطیمنجرشودمیلادمیرکانی|۲۳:۴۵۱۴۰۱/۰۵/۲۷|20دیدگاهحجمعظیمدوده‌یواردشدهبهجودرپیجنگهسته‌ای،می‌تواندموجبسرمایشجهانیشودوباکاهشتولیدمحصولاتکشاورزی،قحطیبی‌سابقهرابه‌دنبالداشتهباشد.پزشکیوسلامت|مریمصفدری|۲۲:۳۰۱۴۰۱/۰۵/۲۷|5دیدگاهروییازینک؛نقشرویدربدن،فوایدوانواعمکملهایرویرویماده‌ایمغذیاستکهنقش‌هایمهمیدربدنایفامی‌کند.انواعمختلفیازمکمل‌هایرویوجودداردومیزاناندکرویمی‌تواندخطرابتلابهبیماریراافزایشدهد.هدستوهدفونهدستگیمینگCycloneBlackSharkV2XریزرباپشتیبانیازصدایفراگیرودرگاهUSBمعرفیشدمجتبیبوالحسنی|۲۲:۰۰۱۴۰۱/۰۵/۲۷|+دیدگاهریزرهدستجدیدیرابهمجموعه‌یروبه‌رشدلوازمجانبیمخصوصبازیخوداضافهکردهاست.اینمحصولCycloneBlackSharkV2Xنامداردوازپخشصدایفراگیر۷٫۱پشتیبانیمی‌کند.اینترنتوشبکهگامیمهمبه‌سویاینترنتکوانتومی؛‌چینرکوردانتقالدادهمیانحافظه‌هایکوانتومیراشکستمجتبیبوالحسنی|۲۱:۳۰۱۴۰۱/۰۵/۲۷|1دیدگاهمحققانچینیباشکسترکوردفاصله‌یدرهم‌تندیگیحافظه‌هایکوانتومی،گامیمهمدرمسیرتوسعه‌یاینترنتکوانتومیبرداشته‌اند.زومجیبهترینفیلمهای2022|ازمردشمالیتاجنایاتآیندهتیمزومجی|۲۱:۰۰۱۴۰۱/۰۵/۲۷|+دیدگاهدراینمطلب،بهترینفیلم‌هایخارجی2022در۶ماهابتداییسالجاریرامعرفیکرده‌ایم.همراهزومجیباشید.موبایلدرآستانهعرضهآیفونجدید،آیفون13درآمریکامی‌تازدحمیدعابدینی|۲۰:۳۰۱۴۰۱/۰۵/۲۷|42دیدگاهدرحالی‌کهکمترازیکماهبهعرضه‌یآیفون14باقیماندهاست،آمارهایجدیدنشانمی‌دهدکهآیفون13همچنانپرفروش‌ترینگوشی‌هوشمنددرآمریکااست.سیستمعاملاوپوColorOS13راباقابلیت‌هایفراوانوظاهرشبیهOxygenOS13منتشرکردمجتبیبوالحسنی|۲۰:۰۰۱۴۰۱/۰۵/۲۷|13دیدگاهاوپونسخه‌یجدیدپوسته‌یاختصاصیخودموسومبهColorOS13رامعرفیکردودارندگانFindX5ازامروزمی‌توانندآنرادانلودکنند.اینآپدیتبرپایه‌یاندروید۱۳توسعهدادهشدهاستوشباهتزیادیبهOxygenOS13دارد.موبایلآیفون14پرورکوردداربرآمدگیدوربینمی‌شودحمیدعابدینی|۱۹:۳۰۱۴۰۱/۰۵/۲۷|22دیدگاهتصاویرمنتشرشدهازگوشیآیفون14پرونشانمی‌دهدطرفداراناپلبایدبابرآمدگیبزرگدوربین‌هایاینگوشیکناربیایند.صفحه۱از۵۶۹۱۱۲۳۴۵varbanner=JSON.parse('{"id":,"advertisements":[{"title":"بنر::بهینتکنولوژی::B3","body":"<!--noEditor-->13;10;<pstyle="clear:both;"><ahref="behin.net/zero-client-univo/?utm_source=Zoomit&amp;utm_medium=Banner&amp;utm_campaign=Khordad&amp;utm_term=Zeroclient"target="_blank"rel="nofollownoopener"><imgclass="img-responsivejs-lazy-loadTabligh"id="B3-BehinTech&quot;"data-src="cdn01.zoomit.ir/2022/5/banner-behinn-300x250.gif"alt="1576;1607;1740;1606;1578;1705;1606;1608;1604;1608;1688;1740;1576;1606;1585;"style="float:right;"/></a></p>","groupName":null,"isActive":true,"isSticky":false,"link":null,"linkTarget":null,"rank":0,"shortKey":null,"serializedPositions":null,"weight":0,"id":607},{"title":"بنر::تسکو::B3","body":"<!--noEditor-->13;10;<div><ahref="az6.ir/9GTmP"target="_blank"rel="nofollow"><imgclass="img-responsiveTabligh"id="B3-TSCO"src="cdn01.zoomit.ir/2022/8/tsco-mordad1401-300-250.gif"alt="1576;1606;1585;1578;1587;1705;1608;"/></a></div>","groupName":null,"isActive":true,"isSticky":false,"link":null,"linkTarget":null,"rank":0,"shortKey":null,"serializedPositions":null,"weight":0,"id":806},{"title":"بنر::بیمهسامان::‌B3","body":"<!--noEditor-->13;10;<div><ahref="/electronic-equipment-insurance?utm_source=zoomit&amp;utm_medium=main-banner&amp;utm_campaign=mobile"target="_blank"rel="nofollow"><imgclass="img-responsiveTabligh"id="B3-BimeSaman"src="cdn01.zoomit.ir/2022/8/bimehsaman-banner-m.300.250.online.gif"alt="1576;1606;1585;1576;1740;1605;1607;1587;1575;1605;1575;1606;"/></a></div>","groupName":null,"isActive":true,"isSticky":false,"link":null,"linkTarget":null,"rank":0,"shortKey":null,"serializedPositions":null,"weight":0,"id":812},{"title":"بنر::اوامپیفینکس::B3","body":"<!--noEditor-->13;10;<pstyle="clear:both;"><ahref="app.ompfinex.com/sign-up?utm_source=zoomit&aزومیت | اخبار فناوری، آموزش، راهنمای خرید و بررسیmp;utm_medium=banner&amp;utm_campaign=crypto_exchange"target="_blank"rel="nofollow"><imgclass="img-responsiveTabligh"id="B3-OMPPhoenix"src="cdn01.zoomit.ir/2022/7/banner-grn-300x250.gif"alt="1576;1606;1585;1575;1608;1575;1605;1662;1740;1601;1740;1606;1705;1587;"style="float:right;"/></a></p>","groupName":null,"isActive":true,"isSticky":false,"link":null,"linkTarget":null,"rank":0,"shortKey":null,"serializedPositions":null,"weight":0,"id":798}]}')varmodelInitializer=newModelInitializer();varbannersAsJson=modelInitializer.Get("bannersAsJson");bannersAsJson.banners.push(banner);modelInitializer.Set("bannersAsJson",bannersAsJson);آموزشعکاسیمینیمالسیمچیست؛هرآنچهبایدبدانیدScreenTimeچیست؛مدیریتاستفادهازآیفونوکنترلفعالیتکودکانآموزشقفلگذاشتنرویپوشه‌هادرویندوز11چگونهویسوفایلهایصوتیواتساپراذخیرهکنیم؟اسکنعکسواسناددرآیفونواندروید+‌معرفیاپلیکیشنGoogleFamilyLinkچیست؛مدیریتونظارتبرفعالیتکودکانآموزشگرفتناسکرینشاتدرویندوز11واردبحثشوید288بهترینگوشیهایگیمینگومخصوصبازی[مرداد۱۴۰۱]89تیپاکس؛علیهامانتداری69عیسیزارع‌پورچطورتجربه‌یماازاینترنتراتغییرداد؟67خریدوفروشسگوگربهدرسایتدیوارممنوعشد64ردمیK50اولترابانمایشگر۱۲بیت،پردازندهپرچمدارکوالکامودوربین۱۰۸مگاپیکسلیرونماییشد62یکیازافشاگران:دردست‌گرفتنآیفون14پرومثلنگه‌داشتن171;آجر187;است62نتیجهیکنظرسنجی:۲۵درصدکاربراناندرویددرفکرمهاجرتبهآیفونهستندراهنمایخریدبهترینگوشیهایگیمینگومخصوصبازی[مرداد۱۴۰۱]اگربه‌‌دنبالگوشیهوشمندبرایبازیمی‌گردید،نیازینیستحساببانکی‌تانراخالیکنید.دراینمقاله،بهترینگوشی‌هایگیمینگبازارایرانرادربازه‌هایقیمتیمختلفمعرفیمی‌کنیم.مشاهدههمهراهنمایخریدبهترینساعتهاومچبندهایهوشمندبازارایران[مرداد۱۴۰۱]راهنمایخریدبهترینگوشیهایموبایلبازارایران[مردادماه۱۴۰۱]راهنمایخریدبهتریناندرویدباکس‌هایبازارایران[تیر1401]راهنمایخریدبهترینلپتاپهایاقتصادیودانشجویی[تیرماه۱۴۰۱]راهنمایخریدبهترینحافظهSSDبازاراز۵۰۰هزارتومانتا۴میلیونتومانراهنمایخریدبهترینلپتاپهایمخصوصبازی[تیر۱۴۰۱]بررسیبررسیهدفونسونیلینکبادزWF-L900بررسیموتورولااج۳۰پرو[به‌همراهبررسیویدئویی]بررسیموتورولااج۳۰پرو[به‌همراهبررسیویدئویی]بررسیهواویواچفیت۲[به‌همراهبررسیویدیویی]بررسیهواویواچفیت۲[به‌همراهبررسیویدیویی]بررسیمانیتورModernMD241Pاماسآی[به‌همراهبررسیویدیویی]بررسیمکبوکپروM2اپل[به‌همراهبررسیویدیویی]بررسیگلکسیتباس8وگلکسیتباس8پلاسسامسونگ[به‌همراهبررسیویدیویی]varbanner=JSON.parse('{"id":,"advertisements":[{"title":"بنر::استیکیموبایل::صفحه‌هایداخلی","body":"<!--noEditor-->13;10;<metaname="sabision_zone"content="3913-Z632"/>","groupName":null,"isActive":true,"isSticky":false,"link":null,"linkTarget":null,"rank":0,"shortKey":null,"serializedPositions":null,"weight":0,"id":76}]}')varmodelInitializer=newModelInitializer();varbannersAsJson=modelInitializer.Get("bannersAsJson");bannersAsJson.banners.push(banner);modelInitializer.Set("bannersAsJson",bannersAsJson);آنچهدیگرانبیشترخواندندبریدگیصفحه‌نمایش؛خداحافظیباآیفون14،سلامبهمیت50هواوی!1401/05/25خریدوفروشسگوگربهدرسایتدیوارممنوعشد1401/05/25چهمی‌شداگرزمینبیشازیکماهداشت؟1401/05/25کمیازتکنولوژیفاصلهبگیریدنتایججالبتلاش‌هایناموفقبرایعکاسیازحیواناتدرطبیعت1401/05/28برندگانمسابقهعکاسیسیاه‌وسفید۲۰۲۲مجلهAAP1401/05/25برندگانمسابقهعکاسیآیفون۲۰۲۲1401/05/23کاربرانبیشتربهدنبالچههستند؟قیمتگوشیسامسونگقیمتآیفونقیمتگوشیهواویقیمتگوشیشیائومیقیمتلپتاپایسوسقیمتلپتاپلنووقیمتتلویزیونالجیقیمتتلویزیونسامسونگقیمتهندزفریسامسونگقیمتهندزفریشیائومیخانوادهزومیتزومیتکجاروزومجیپدالعضویتدرخبرنامهتاییدسرورهایزومیتتوسطپارسپکمیزبانیمی‌شود.©کپیبخشیاکلهرکدامازمطالبزومیتتنهاباکسبمجوزمکتوبامکانپذیراست.دربارهماتبلیغاتدرزومیتتماسباماvarbanner=JSON.parse('{"id":,"advertisements":[{"title":"بنر::همکارانسیستم::B4","body":"<!--noEditor-->13;10;<div><ahref="/products/%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C/?utm_source=zoomit&amp;utm_medium=banner&amp;utm_campaign=cloud2"target="_blank"rel="nofollownoopener"><picture><sourcemedia="(max-width:768x)"srcset="cdn01.zoomit.ir/2022/4/banner-hamkaransystem-gr-300x250.gif"/><sourcemedia="(max-width:3000px)"srcset="cdn01.zoomit.ir/2022/4/banner-hamkaransystem-gr-250x250.gif"/><imgclass="img-responsivejs-lazy-loadcenter-blockTabligh"id="B4-Hamkaran"src="cdn01.zoomit.ir/2022/4/banner-hamkaransystem-gr-250x250.gif"alt="1576;1606;1585;1607;1605;1705;1575;1585;1575;1606;1587;1740;1587;1578;1605;"/></picture></a></div>","groupName":null,"isActive":true,"isSticky":false,"link":null,"linkTarget":null,"rank":0,"shortKey":null,"serializedPositions":null,"weight":0,"id":228},{"title":"بنر::بهینتکنولوژی::B3","body":"<!--noEditor-->13;10;<pstyle="clear:both;"><ahref="behin.net/zero-client-univo/?utm_source=Zoomit&amp;utm_medium=Banner&amp;utm_campaign=Khordad&amp;utm_term=Zeroclient"target="_blank"rel="nofollownoopener"><imgclass="img-responsivejs-lazy-loadTabligh"id="B3-BehinTech&quot;"data-src="cdn01.zoomit.ir/2022/5/banner-behinn-300x250.gif"alt="1576;1607;1740;1606;1578;1705;1606;1608;1604;1608;1688;1740;1576;1606;1585;"style="float:right;"/></a></p>","groupName":null,"isActive":true,"isSticky":false,"link":null,"linkTarget":null,"rank":0,"shortKey":null,"serializedPositions":null,"weight":0,"id":607},{"title":"بنر::رایتل::B4","body":"<!--noEditor-->13;10;<pstyle="clear:both;"><ahref="/energy-simcard?utm_source=bannerweb&amp;utm_medium=energy&amp;utm_campaign=energysim&amp;utm_content=zoomit"target="_blank"rel="nofollow"><imgclass="img-responsiveTabligh"id="B4-Rightel"src="cdn01.zoomit.ir/2022/6/banner-rightellz-300x250.gif"alt="1576;1606;1585;1585;1575;1740;1578;1604;"style="float:right;"/></a></p>","groupName":null,"isActive":true,"isSticky":false,"link":null,"linkTarget":null,"rank":0,"shortKey":null,"serializedPositions":null,"weight":0,"id":776},{"title":"بنر::ایرانسل::‌B7","body":"<!--noEditor-->13;10;<div><ahref="irancell.ir/p//massiveendless?utm_source=zoomit&utm_medium=click&utm_campaign=summerpromotion-fixbanner"target="_blank"rel="nofollow"><picture><sourcemedia="(max-width:600px)"srcset="cdn01.zoomit.ir/2022/8/banner-irancell-300x250.gif"/><sourcemedia="(max-width:1920px)"srcset="cdn01.zoomit.ir/2022/8/banner-irancell-1300-100.gif"/><imgclass="img-responsivejs-lazy-loadcenter-blockTabligh"alt="B7-Irancell"id="B7-Irancell"data-src="cdn01.zoomit.ir/2022/8/banner-irancell-1300-100.gif"/></picture></a></div>","groupName":null,"isActive":true,"isSticky":false,"link":null,"linkTarget":null,"rank":0,"shortKey":null,"serializedPositions":null,"weight":0,"id":804},{"title":"بنر::تسکو::B3","body":"<!--noEditor-->13;10;<div><ahref="az6.ir/9GTmP"target="_blank"rel="nofollow"><imgclass="img-responsiveTabligh"id="B3-TSCO"src="cdn01.zoomit.ir/2022/8/tsco-mordad1401-300-250.gif"alt="1576;1606;1585;1578;1587;1705;1608;"/></a></div>","groupName":null,"isActive":true,"isSticky":false,"link":null,"linkTarget":null,"rank":0,"shortKey":null,"serializedPositions":null,"weight":0,"id":806},{"title":"بنر::ماتریس::b2::درصد50::2","body":"<!--noEditor-->13;10;<div><ahref="shop.matris.co.ir/index.php?route=product/search&amp;search=Maya&amp;description=true"target="_blank"rel="nofollownoopener"><imgclass="img-responsivejs-lazy-loadTabligh"id="B2-Matris2"data-src="cdn01.zoomit.ir/2022/3/banner-300x250matris.gif"alt="1605;1575;1578;1585;1740;1587;1576;1606;1585;1705;1740;1608;1587;1705;1575;"/></a></div>","groupName":"MatriS33","isActive":true,"isSticky":false,"link":null,"linkTarget":null,"rank":0,"shortKey":null,"serializedPositions":null,"weight":0,"id":626},{"title":"بنر:ماتریس:b2","body":"<!--noEditor-->13;10;<div><ahref="shop.matris.co.ir/%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%87-%D8%B0%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C/pe-2"target="_blank"rel="nofollownoopener"><imgclass="img-responsivejs-lazy-loadTabligh"id="B2-Matris"data-src="cdn01.zoomit.ir/2022/7/banner-kioxa3ple-300x250.gif"alt="1605;1575;1578;1585;1740;1587;1576;1606;1585;"/></a></div>","groupName":"MatriS33","isActive":true,"isSticky":false,"link":null,"linkTarget":null,"rank":0,"shortKey":null,"serializedPositions":null,"weight":0,"id":623},{"title":"بنر:مدیرانخودرو:b2","body":"<!--noEditor-->13;10;<div><ahref="lnd.fownix.com/a6pro/?utm_source=Display&amp;utm_medium=Display-banner&amp;utm_campaign=Zoomit&amp;utm_content=Arrizo6pro_sales_start"target="_blank"rel="nofollownoopener"><imgclass="img-responsivejs-lazy-loadTabligh"id="B2-Mvmco"src="cdn01.zoomit.ir/2022/8/zoomit-300x250.gif"alt="1605;1583;1740;1585;1575;1606;1582;1608;1583;1585;1608;1576;1606;1585;"/></a></div>","groupName":null,"isActive":true,"isSticky":false,"link":null,"linkTarget":null,"rank":0,"shortKey":null,"serializedPositions":null,"weight":0,"id":366},{"title":"بنر::بیمهسامان::‌B3","body":"<!--noEditor-->13;10;<div><ahref="/electronic-equipment-insurance?utm_source=zoomit&amp;utm_medium=main-banner&amp;utm_campaign=mobile"target="_blank"rel="nofollow"><imgclass="img-responsiveTabliزومیت | اخبار فناوری، آموزش، راهنمای خرید و بررسیgh"id="B3-BimeSaman"src="cdn01.zoomit.ir/2022/8/bimehsaman-banner-m.300.250.online.gif"alt="1576;1606;1585;1576;1740;1605;1607;1587;1575;1605;1575;1606;"/></a></div>","groupName":null,"isActive":true,"isSticky":false,"link":null,"linkTarget":null,"rank":0,"shortKey":null,"serializedPositions":null,"weight":0,"id":812},{"title":"بنر::اوامپیفینکس::B3","body":"<!--noEditor-->13;10;<pstyle="clear:both;"><ahref="app.ompfinex.com/sign-up?utm_source=zoomit&amp;utm_medium=banner&amp;utm_campaign=crypto_exchange"target="_blank"rel="nofollow"><imgclass="img-responsiveTabligh"id="B3-OMPPhoenix"src="cdn01.zoomit.ir/2022/7/banner-grn-300x250.gif"alt="1576;1606;1585;1575;1608;1575;1605;1662;1740;1601;1740;1606;1705;1587;"style="float:right;"/></a></p>","groupName":null,"isActive":true,"isSticky":false,"link":null,"linkTarget":null,"rank":0,"shortKey":null,"serializedPositions":null,"weight":0,"id":798},{"title":"بنر::موبوگیفت::B4","body":"<!--noEditor-->13;10;<div><ahref="mobogift.com/"target="_blank"><picture><sourcemedia="(max-width:600px)"srcset="cdn01.zoomit.ir/2022/8/mobogift-300-250.gif"/><sourcemedia="(max-width:1920px)"srcset="cdn01.zoomit.ir/2022/8/mobogift-250-250.gif"/><imgclass="img-responsivejs-lazy-loadcenter-blockTabligh"alt="1711;1740;1601;1578;1705;1575;1585;1578;"id="B4-MoboGift"data-src="cdn01.zoomit.ir/2022/8/mobogift-250-250.gif"/></picture></a></div>","groupName":null,"isActive":true,"isSticky":false,"link":null,"linkTarget":null,"rank":0,"shortKey":null,"serializedPositions":null,"weight":0,"id":813}]}')varmodelInitializer=newModelInitializer();varbannersAsJson=modelInitializer.Get("bannersAsJson");bannersAsJson.banners.push(banner);modelInitializer.Set("bannersAsJson",bannersAsJson);

Site:زومیت | اخبار فناوری، آموزش، راهنمای خرید و بررسیVerslag doen van

Als er een schending van de site is, klik dan op RapporterenVerslag doen van

Aanbevolen informatie

Aanbevolen site