روزنامه اطلاعات روز

  • 2021-12-31Verzameldatum
  • 2022-02-15Bijgewerkt
روزنامه اطلاعات روز
  • Website adres:www.etilaatroz.com
  • Server IP:185.152.212.147
  • Omschrijving van de site:روزنامه اطلاعات روز در سال 1390 خورشیدی در کابل بنیان گذاری شد. و بیشتر در حوزه‌های سیاست،اجتماع،جوانان،گزارش و اخبار مطلب منتشر مینماید.

domeinnaam:www.etilaatroz.comWaardering

over 5000~500000

domeinnaam:www.etilaatroz.comstromen

135

domeinnaam:www.etilaatroz.comGoed of slecht

Ji Zhong brengt het kwaad. Het is beter om voorop te blijven lopen Geluk leidt tot kwaad

website:روزنامه اطلاعات روزGewichten

2

website:روزنامه اطلاعات روزIP

185.152.212.147

website:روزنامه اطلاعات روزinhoud

window.dataLayer=window.dataLayer||[]; functiongt(){dataLayer.push(arguments);} gt('js',newDate()); gt('config','G-3HWEHQRXMP');اطلاعاتروز خبرخبر منابع:طالبانپنجکودکچوپانرادرپنجشیرشکنجهکرده‌اندسهعضو«جبههمقاومت»درکمینطالباندربدخشانکشتهشدندحوادثمرگ‌بارطبیعیدرافغانستان؛یک‌هزارو۵۰۰نفرطییکسالجانباخته‌اندقطع‌نامهنشستقندهار؛تقبیححملهامریکاعلیهالظواهریوتجدیدبیعتباملاهبت‌اللهافغانستانمنطقهجهانگزارشگزارش یک‌سالگیسقوط؛جاغوری،جبرطالبانوبخلِآسمانسقوطبهروایتسرباز(۳)کاهش۵۰درصدیدانش‌آموزانمکاتبخصوصیدرهرات«شهردارسیراستشهرزیبامی‌خواهد؛منیگرسنهنانمی‌خواهم»گزارش‌هایتحقیقیگفت‌وگوگفت‌وگو بامحروم‌کردنزناناسلامرابدنامنسازیدآن‌چهقلمبهدستمدادوگفتبنویس،عشقبودنقشادبیاتدرزمانه‌یجنگوصلح(۲)نقشادبیاتدرزمانه‌یجنگوصلح(۱)تحلیلتحلیل یک‌سالحاکمیترژیمطالبان؛چهبلاییبرسرشهرهایافغانستانآمدهاست!؟(۳)چشم‌اندازامنیتمنطقه‌ایدریک‌سالگیرژیمطالبانیک‌سالحاکمیترژیمطالبان؛چهبلاییبرسرشهرهایافغانستانآمدهاست!؟(۲)یک‌سالحاکمیتطالبان؛چهبلاییبرسرشهرهایافغانستانآمدهاست؟(۱)ترجمهترجمه افغانستانزیرسلطه‌طالبانرنجمی‌بردخروجامریکاازافغانستان؛جمهوری‌خواهانمجلسامریکاگزارشانتقادیخودرامنتشرمی‌کنندافغانستاننبایدبهاینروزمی‌رسید(۲)افغانستاننبایدبهاینروزمی‌رسید(۱)چندرسانه‌ایچندرسانه‌ای «یک‌سالگیحکومتطالبان؛افزایشخشونتعلیهزنانوعدمدسترسیبهعدالت» چرخزندگیدرگرویچرخماشینخیاطی ‏رهبرطالباندستور«جمع‌آوری»گداهاازشهرکابلراصادرکرد سیلویولایتبلخبه‌زودیدوباره‌فعالمی‌شودبیشترویژه‌نامه‌منابعصلحمحیطزیستزنانجوانانبایگانیروزنامهچندرسانه‌ایزندگیدردوره‌ایکرونااعلاناتداوطلبیگوناگونپرخواننده‌ترین‌هااکنونهفتهماهدرزندانطالبانبرمنچهگذشت؟روزسقوطدربگرامچهگذشت؟سقوطبهروایتسرباز(۲)قطع‌نامهنشستقندهار؛تقبیححملهامریکاعلیهالظواهریوتجدیدبیعتباملاهبت‌اللهنشستطالباندرقندهارآغازشد یک‌سالگیسقوط؛جاغوری،جبرطالبانوبخلِآسمانمردمجاغوریازیکسوباجبرطالبانروبه‌رویندوازسوییدیگربابخلِآسمان.طالبانبرسرآزادی‌هایمدنیورشدعلمیواقتصادیمردممانعایجادکرده‌اندوخشک‌سالیحتادسترسیمردمبهساده‌ترینامکانزندگی،یعنیآبآشامیدنی،راتهدیدمی‌کند.یک‌سالحاکمیترژیمطالبان؛چهبلاییبرسرشهرهایافغانستانآمدهاست!؟(۳)سقوطبهروایتسرباز(۳)کاهش۵۰درصدیدانش‌آموزانمکاتبخصوصیدرهراتچشم‌اندازامنیتمنطقه‌ایدریک‌سالگیرژیمطالبانافغانستانزیرسلطه‌طالبانرنجمی‌برد«شهردارسیراستشهرزیبامی‌خواهد؛منیگرسنهنانمی‌خواهم»صفحهویژهزناندیدنصفحهصفحه‌یویژهزناندیدنروزنامه اطلاعات روزصفحهنگاهیبرکاراییزنانودخترانخبرنگاردردودههپسینبیکاریوبی‌سرنوشتیزنانکارمنددراداره‌هایدولتیحکومتپیشینافغانستاندیدبانحقوقبشر:طالبانبه‌اینزودیمکاتبدخترانهرابازگشایینخواهندکردآنجلیناجولی:جهاننبایدبه‌رویزنانافغانستانچشمببنددخـــــبر۲۸اسد۱۴۰۱منابع:طالبانپنجکودکچوپانرادرپنجشیرشکنجهکرده‌اند۲۸اسد۱۴۰۱سهعضو«جبههمقاومت»درکمینطالباندربدخشانکشتهشدند۲۷اسد۱۴۰۱حوادثمرگ‌بارطبیعیدرافغانستان؛یک‌هزارو۵۰۰نفرطییکسالجانباخته‌اند۲۷اسد۱۴۰۱قطع‌نامهنشستقندهار؛تقبیححملهامریکاعلیهالظواهریوتجدیدبیعتباملاهبت‌الله۲۷اسد۱۴۰۱سهمعدنچیدرمعدنزغال‌سنگبغلانجانباخته‌اند۲۷اسد۱۴۰۱وزارتتجارتطالبانبه‌دنبالشراکتباروسیهدرزمینهنفت‌وگازاست۲۷اسد۱۴۰۱طالباندرپنجشیریکعضوارشداستخباراتخودرابازداشتکردند۲۷اسد۱۴۰۱هشداردرباره‌یاحتمالبارششدید‌بارانووقوعسیلابدر۲۵ولایتیادداشتروزآرشیویادداشت‌ها۲۷اسد۱۴۰۱دولتایرانبهطالباننیازدارددردیدسیاستمدارانواستراتژیست‌هایجمهوریاسلامیایراناکنونزمانشعرفارسیومحبتاهلبیتنیست؛فعلامعقول‌ترهمانایستادندرکنارگروهیاستکهتوانستهتمامدستگاهعریضوطویلجمهوریتامریکاییرابرچیندوبرجایشمهمان‌خانه‌یبزرگیبهپهنایافغانستانبرایتروریستانبین‌المللیضدغربوضدامریکابنانهد.۲۷اسد۱۴۰۱دولتایرانبهطالباننیازداردگزارشوتحلیل۲۸اسد۱۴۰۱یک‌سالگیسقوط؛جاغوری،جبرطالبانوبخلِآسمانمردمجاغوریازیکسوباجبرطالبانروبه‌رویندوازسوییدیگربابخلِآسمان.طالبانبرسرآزادی‌هایمدنیورشدعلمیواقتصادیمردممانعایجادکرده‌اندوخشک‌سالیروزنامه اطلاعات روزحتادسترسیمردمبهساده‌ترینامکانزندگی،یعنیآبآشامیدنی،راتهدیدمی‌کند.۲۸اسد۱۴۰۱یک‌سالحاکمیترژیمطالبان؛چهبلاییبرسرشهرهایافغانستانآمدهاست!؟(۳)خیابانکهروزگارینه‌چنداندورصحنهاعتراضوعاملیتگروه‌هایمختلفاجتماعیبهسیاست‌هاوپالیسی‌هایدولتبودبهجولانگاهشبه‌نظامیانطالبان،صحنه‌هایاعدامومجازاتودرمجموعمحلیبراینمایشقدرترژیمخودکامهطالبانتبدیلشد.اینیکیدیگرازبلاهاییبودکهرژیمخودکامهطالبانطییکسالگذشتهبرسرشهرهایافغانستانآورد.۲۸اسد۱۴۰۱سقوطبهروایتسرباز(۳)رهبریقول‌اردویظفرفرومی‌پاشد.نقابخیانتدرپیشچشمانبهت‌زدههمه‌ینیروهابهخاکمی‌افتد.درمیانههرج‌ومرجیکهبرپاشدهاست،قراول‌هایقول‌اردوبه‌رویدشمنبازمی‌شوندواین‌گونهپانزدههزارنیروباامکاناتنظامیخوبخلعسلاحمی‌شوند.۲۸اسد۱۴۰۱کاهش۵۰درصدیدانش‌آموزانمکاتبخصوصیدرهراتنگرانی‌هادرحالیازاحتمالبسته‌شدنتعدادیازمکاتبخصوصیهراتبیانمی‌شوندکهباگذشتیکسالازتسلططالبانبرکشور،هنوزهمحکومتسرپرستاینگروهاجازه‌یبازگشاییمکاتبدخترانه‌یبالاترازصنفششمرانداده‌است۲۷اسد۱۴۰۱چشم‌اندازامنیتمنطقه‌ایدریک‌سالگیرژیمطالبانافغانستانممکناستبهیکمرکزلجستیکیتروریستییا«بهشت»برایگروه‌هایمختلفوجنگ‌جویانخارجیتبدیلشود.آن‌هاممکناستازخاکافغانستانبرایسازماندهیحملاتخشونت‌آمیزدرکشورهایهمسایهآسیایمرکزیوترویجتبلیغاتجهادیخوداستفادهکنند.۲۶اسد۱۴۰۱«شهردارسیراستشهرزیبامی‌خواهد؛منیگرسنهنانمی‌خواهم»«شهردارشهرزیبامی‌خواهدامامنیگرسنهنانمی‌خواهمنهشهرزیبا.دراینشرایطگرسنگیمنکجابروموبهکهشکایتکنم.مانندمنهزارانتندراینشهرگرسنههستندوازطریقدست‌فروشیلقمه‌نانیبدستمی‌آورند.»۲۶اسد۱۴۰۱روزسقوطدربگرامچهگذشت؟بامیلتفنگشاندستورتوقفدادند.مابدونکدامحرکتمشکوکتوقفکردیم.خواستندتاهمهازموترپیادهشویم.باپیادهشدنماشروعبهبازرسیبدنیکردند.فکرهمه‌یمااینبودکهمبادادستبهعقبداشبوردببرد.اگرچشم‌شانبهکارت‌هایهویتواسلحه‌هایکمریبی‌افتدکارهمه‌یماتماماست.۲۶اسد۱۴۰۱باچراغوآیینه(۳)؛یکسالحاکمیت:طالبانونگاهدن‌کیشوتیبهآیندهیکسالحاکمیتطالروزنامه اطلاعات روزباننشاندادکهطالبان،حاکمانِپشتبهاجتماع‌اند.آناندررابطهبهرفاهورشدوامنیتمردمهرچیزیکهمی‌گویندغیرواقعی،کورکورانه،دن‌کیشوتیوخیالی‌اند.ترجمه۲۷اسد۱۴۰۱افغانستانزیرسلطه‌طالبانرنجمی‌برد...۲۴اسد۱۴۰۱خروجامریکاازافغانستان؛جمهوری‌خواهانمجلسامریکاگزارشانتقادیخودرامنتشرمی‌کنند۲۲اسد۱۴۰۱افغانستاننبایدبهاینروزمی‌رسید(۲)پرخواننده‌ترین‌هاصالح:«جبههمقاومت»بهاسلحهجدیددستیافتهاستجمعه‌هایخطرناکدرزندانطالبانبرمنچهگذشت؟آسیب‌شناسیشکستتاجیک‌هادوستم:ماراطالبانشکستندادند،اشرفغنیخیانتکردانتخابسردبیرمیراثایمنالظواهریوآینده‌یالقاعده«شبِتاریکوبیمِموج»(۹)؛خشک‌آبیدرلعل‌و‌سرجنگلهریرودتشنهاستگزارشیونامادرباره‌ینقضحقوقبشر؛۷۰۰نفرزیرحاکمیتطالبانکُشتهشده‌اندروایتآوارگانجنگبلخاب؛«گلوله‌یطالب،ظلمطبیعتوازدواجاجباری» درحالپخش«یک‌سالگیحکومتطالبان؛افزایشخشونتعلیهزنانوعدمدسترسیبهعدالت» درحالپخش«یک‌سالگیحکومتطالبان؛افزایشخشونتعلیهزنانوعدمدسترسیبهعدالت» درحالپخشچرخزندگیدرگرویچرخماشینخیاطی درحالپخش‏رهبرطالباندستور«جمع‌آوری»گداهاازشهرکابلراصادرکرد درحالپخشسیلویولایتبلخبه‌زودیدوباره‌فعالمی‌شود درحالپخشحملاتتروریستیدرغربکابل درحالپخشوضعیتبحرانیپناهجویانافغانستانیدراسلامآبادپاکستان درحالپخشگشایشنمایشگاهسهروزهصنایعدستیزنانوتولیداتداخلی درحالپخش«بازسازیشهرکهنهمی‌تواندبامیانراازفهرستیونسکوحذفکند» درحالپخشبه‌زودیمکاتببه‌رویدختراندانش‌آموزبازخواهدشد درحالپخشخروشِخاموشِهریرود؛نابودیمزارعکشاورزانغوریدربارهتماستبلیغاتویژهنامهبایگانی2021©تمامیحقوقمطالبمتعلقبهروزنامهاطلاعاتروزمیباشد. خبرافغانستانمنطقهجهانگزارشگزارش‌هایتحقیقیگفت‌وگوتحلیلترجمهچندرسانه‌ایبیشترویژه‌نامه‌منابعصلحمحیطزیستزنانجوانانبایگانیروزنامهچندرسانه‌ایزندگیدردوره‌ایکرونااعلاناتداوطلبیگوناگونپاطلاعاتروزپشتوEnاطلاعاتروزانگلیسینسخه‌هاپاطلاعاتروزپشتوEnاطلاعاتروزانگلیسییادداشت‌هایروز۲۷اسد۱۴۰۱دولتایرانبهطالباننیازدارد۲۶اسد۱۴۰۱چهکسیبرایطالبانخطر‌سنجیمی‌کند؟۲۴اسد۱۴۰۱تاثریامی‌روددیوارکج۲۳اسد۱۴۰۱ازظلمبهکفرمی‌گریزیم۲۰اسد۱۴۰۱آن‌کهجگرِرهبرینداشتدسترسیسریعدربارهتماستبلیغاتویژهنامهبایگانیبرایبرگشتکلیدESCرافشاردهید [mc4wp_formid=""]{"@context":"httpschema.org", "@type":"WebPe", "name":"روزنامهاطلاعاتروز", "description":"مردمسالاریراپدیدمیآورد","url":"/","sameAs":["facebook.com/etilaatroz","twitter.com/etilaatroz"],"potentialAction":{ "@type":"SearchAction", "target":"/?s=123;search_term125;", "query-input":"requiredname=search_term"}}

Site:روزنامه اطلاعات روزVerslag doen van

Als er een schending van de site is, klik dan op RapporterenVerslag doen van

Aanbevolen informatie

Aanbevolen site