صدای امریکا دری

  • 2021-12-31Verzameldatum
  • 2022-02-15Bijgewerkt
صدای امریکا دری
  • Website adres:www.darivoa.com
  • Server IP:23.205.196.37
  • Omschrijving van de site:تازه‌ترین خبرهای افغانستان، جهان، ایالات متحده، گزارش‌های ویژه و صدها مطلب معلوماتی و سرگرم کنندۀ دیگر را در اینجا دنبال کنید.

domeinnaam:www.darivoa.comWaardering

over 5000~500000

domeinnaam:www.darivoa.comstromen

211

domeinnaam:www.darivoa.comGoed of slecht

Drijvend en zinkend. Het begin van het kwaad en het einde van geluk

website:صدای امریکا دریGewichten

1

website:صدای امریکا دریIP

23.205.196.37

website:صدای امریکا دریinhoud

//ageneral'js'detection,mustbeontoplevelin,duetoCSSperformancedocument.documentElement.className="js";varcacheBuster="234";varappBaseUrl="/";varimgEnhancerBreakpoints=[0,144,256,408,650,1023,1597];varisLoggingEnabled=false;varisPreviewPe=false;varisLivePreviewPe=false;varpwaEnabled=false;varswCacheDisabled;صدایامریکادریif(top.location===self.location){//ifnotinsideofanIFramevarrenderGtm="true";if(renderGtm==="true"){(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.صدای امریکا دریstart':newDate().getTime(),event:'gtm.js'});varf=d.getElementsByTName(s)[0],j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src='///gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f);})(window,document,'script','dataLayer','GTM-N8MP7P');}}varut_data={entity:"VOA",langue:"Dari",langue_service:"VOAAfghanistan",short_langue_service:"AFDA",property_id:"447",platform:"responsive",platform_short:"R",runs_js:"Yes",pe_title:"صفحۀنخست",pe_type:"homepe",pe_name:"صفحۀنخست",short_headline:"صفحۀنخست",long_headline:"صفحۀنخست",content_type:"index",subcontent_type:"homepe",enviro_type:"prod",url:"",domain:"",pub_year:"2016",pub_month:"07",pub_day:"17",pub_hour:"00",pub_minute:"00",pub_weekday:"Sunday",slug:"voa-dari-home-pe",section:"صفحۀنخست",english_section:"voa-dari-home-pe"};if(typeof(TealiumTFrom)==='function'&&typeof(TealiumTSearchKeyword)==='function'){varut_from=TealiumTFrom();varut_searchKeyword=TealiumTSearchKeyword();if(ut_searchKeyword!=null&&ut_searchKeyword!==''&&ut_data["search_keyword"]==null)ut_data["search_keyword"]=ut_searchKeyword;if(ut_from!=null&&ut_from!=='')ut_data["from"]=TealiumTFrom();}if(window.top!==window.self&&ut_data.pe_type==="snippet"){ut_data.pe_type='iframe';}(function(a,b,c,d){a="ts.tiqcdn.com/ut/bbg/voa-pangea/prod/ut.js";b=document;c="script";d=b.createElement(c);d.src=a;d.type="text/ja"+c;d.async=true;a=b.getElementsByTName(c)[0];a.parentNode.insertBefore(d,a);})();لینکهایدسترسیبهمحتوایاصلیبرگردیدبهکاوشگراصلیبرگردیدبهجستجوبرگردیدLinkhasbeencopiedtoclipboardصفحهنخستافغانستانمنطقهامریکاجهانصحتجوانانآزادیبیانگزارش‌هایویژهسرمقالهمارادنبالکنیدزبانهاجستجوLiveLiveجستجوvarn2In=document.querySelector('.hdr-20__inner');varn2Sec=document.querySelector('.hdr-20__side--secondary')varsecStyle=window.getComputedStyle(n2Sec);if(n2In&&window.peYOffset-1){n2In.classList.add('hdr-20__inner--big')}قبلبعدBreakingNewsافغانستانمنطقهایالاتمتحدهجهانآزادیبیانگزارش‌هایویژهسرمقالهنشستطالباندرقندهار:معاملهبرسرافغانستانبههمسایۀاینکشورپیامدبدداردفلم39;روزهایطولانی39;روایتگرروزهایواپسینجمهوریتدرافغانستانمللمتحد:اقلیت‌هادرشین‌ژیانگچینمجبوربهکاراجباریشدهاندامریکاواتحادیهاروپاواکنشایرانبهپیشنهاداحیایتوافقهسته‌ایرابررسیمی‌کندزنمسلمانقربانیتجاوزدرهندازفیصلۀمحکمۀآنکشورناراضاستدیدارگوتیرشواردوغانبازیلینسکی؛حملاتروسیهبرشرقاوکراینشدتگرفتصدایامریکادرماهوارهEmbedshareEmbedshareThecodehasbeencopiedtoyourclipboard.widthpxheightpxدرفیسبوکشریککنید درتویترشریککنید TheURLhasbeencopiedtoyourclipboardپخشمستقیمدرحالحاضردردسترسنیست0:000:00Liveافغانستانطالبانیکفلم‌سازوخبرنگارامریکاییرابازداشتکردندطالبان:بیشاز۱۵۰۰نفردریکسالگذشتهدرحوادثطبیعیدرافغانستانجانباختهاندامریکادیدگاه‌هادرداخلامریکادرموردخروجنظامیانامریکاییازافغانستانچگونهاست؟امریکاپاسخایرانرابرایاحیایتوافقهسته‌ایبررسیمی‌کندجهانتایلند:خشونت‌هایاخیرمذاکراتصلحباشورشیانمسلمانرامتاثرنمی‌کندمکسیکوبا۱۸موردقتل،مرگبارترینسالبرایخبرنگارانبودهاست-گزارشصحتهشدارمللمتحد:تاسهسالدیگرممکنهزارانمادربارداردرافغانستانباتهدیدمرگروبروشوندفرصتفوق‌العادهبرایمحوپولیودرافغانستانوجوددارد–سازمانجهانیصحتبرنامۀپنج‌شنبهخبریآشناویژهبرنامۀهفته‌وار۳۰دقیقهیکموضوعچندزوایهحایلویژهبرنامۀتکنالوژیکاروانگفتگویویژهزندگیدرامریکارکوراستعکس‌هایکسالسلطۀطالبانبرافغانستانبهروایتتصویرمطالبویژهاجتماع-اقتصادفلم39;روزهایطولانی39;روایتگرروزهایواپسینجمهوریتدرافغانستانگزارشدرمورد39;چاقیزنانعرب39;بانشرتصویرهنرپیشۀعراقیبحثبرانگیزشدعلمی-تکنالوژیبازگشتبهمهتاب؛ناسابرایماموریتبزرگفضاییآمادهمی‌شودنقشرسانه‌هایاجتماعیدرپیام‌رسانیوترویجتبلیغاتطالبانورزشتاکیدفیفابرحقورودزنانبهورزشگاه‌هایایرانتیمکرکتافغانستانایرلندراشکستدادمخدراتجشن39;تولددوباره39;بهمناسبتختمدورهٔدرمانیترکاعتیادمبارزهباموادمخدردرغزنی؛باشندگان:اقدامبسندهوجدینشدهاسترادیوآشناپرخواننده‌ترین‌هاطالبانمهدیمجاهد،فرماندهناراضهزاره‌تباراینگروهراکشتندگزارشدرمورد39;چاقیزنانعرب39;بانشرتصویرهنرپیشۀعراقیبحثبرانگیزشدوقوعانفجاردرداخلمسجددرشهرکابلسببتلفاتشدنشستطالباندرقندهار:معاملهبرسرافغانستانبههمسایۀاینکشورپیامدبدداردپوتین:نظمیکقطبیجهانبهپایانخودنزدیکمی‌شودحکومتآسترالیادرصددتسریعرونداسکانمجددافغان‌هااستگراهام:احتمالحملهٔدیگرکهازافغانستانمنشاگرفتهباشد،برامریکاوشرکایآنوجوددارد39;نشستبزرگمردمی39;طالباندرقندهارآغازشدBacktotopمارادنبالکنیدمعلوماتتماسبامادربارۀماماده۵۰۸محرمیتشمادیگرزبان‌هاامریکاغږپښتوډیوهراډیوVOAEnglishوائسآفامریکہ//registerserviceworkerifsupported//Service-workerfileneedstoexistinrootfolder,becauseitdصدای امریکا دریefinesitsscope=itcaninterceptonlyrequestsbelowitinthetreestructurevarisPreview=(/[\&\?](previewId|design)=/).test(window.location.href);if(!isPreview){window.addEventListener('load',function(){if('serviceWorker'innigator&&(pwaEnabled||typeofOneSignal!='undefined'||!swCacheDisabled)){varsw='/OneSignalSDKWorker.js';if(typeofOneSignal!='undefined'&&OneSignal.config){sw=sw+'?appId='+OneSignal.config.appId;}if(pwaEnabled){sw=sw.indexOf('?')>-1?sw+'&pwa=true':sw+'?pwa=true';}if(swCacheDisabled){sw=sw.indexOf('?')>-1?sw+'&sw-cache-dis=true':sw+'?sw-cache-dis=true';}nigator.serviceWorker.register(sw).then(function(registration){console.log('ServiceWorkerregistrationsuccessfulwithscope:',registration.scope);},function(err){console.log('ServiceWorkerregistrationfailed:',err);});}});}//operamini-disableicofontif(nigator.userent.match(/OperaMini/i)){document.getElementsByTName("body")[0].className.replace("can-fصدای امریکا دریf","");}//mobilebrowserstestif(typeofRFE!=='undefined'){if(RFE.isMobile.any()){document.getElementsByTName("body")[0].className+="is-mobile";}else{document.getElementsByTName("body")[0].className+="is-not-mobile";}}XSSMMDLGvarbar_data={"apiId":"6238","apiType":"2","isEmbedded":"0","culture":"prs-AF","cookieName":"cmsLoggedIn","cookieDomain":""};

Site:صدای امریکا دریVerslag doen van

Als er een schending van de site is, klik dan op RapporterenVerslag doen van

Aanbevolen informatie

Aanbevolen site