صفحه اصلی - AMDB

  • 2021-12-31Verzameldatum
  • 2022-02-15Bijgewerkt
صفحه اصلی - AMDB
  • Website adres:www.amdb.af
  • Server IP:94.130.200.225
  • Omschrijving van de site:(AMDB) مکانی است برای همه مخاطبان سینمای افغانستان تا در میان محصولات موردعلاقه خود با دیگران تبادل‌نظر کنند و امتیاز بدهند، عکس،تریلر و کارنامه هنرمندان را ببینند

domeinnaam:www.amdb.afWaardering

over 5000~500000

domeinnaam:www.amdb.afstromen

597

domeinnaam:www.amdb.afGoed of slecht

Gemoedsrust. gunstige natuur gunstig

website:صفحه اصلی - AMDBGewichten

2

website:صفحه اصلی - AMDBIP

94.130.200.225

website:صفحه اصلی - AMDBinhoud

صفحهاصلی-بانکاطلاعاتیفیلمافغانستان(AMDB) varmi_version='8.7.0'; varmi_track_user=true; varmi_no_track_reason=''; vardisableStrs=[ 'ga-disable-G-YKC6B07GMP', 'ga-disable-UA-5-1', ]; /*Functiontodetectoptedoutusers*/ function__gtTrackerIsOptedOut(){ for(varindex=0;index-1){ returntrue; } } returnfalse; } /*Disabletrackingiftheopt-outcookieexists.*/ if(__gtTrackerIsOptedOut()){ for(varindex=0;index صفحهاصلیفیلمسریالفیلمکوتاههنرمندان کارگردانان داخلی خارجی بازیگران داخلی خارجی اخبارسینما سینمایافغانستان سینمایجهانمعرفیجشنوارههادربارهما تماسبامافورمثبت شماواردنشدهاید!ورود | ایجادحسابکاربریجدید آخریناخبار بوسهیدوهنرمندبررویفرشقرمزجنجالبرانگیزشد. مستندکودکیمن،کشورمنبرندهجایزهبفتا مراسمافتتاحیهجشنوارهدیدنو هیچویدیوییوجودندارد! روی«بعداتماشاکنید»کلیککنیدتاویدیوهارادراینجاقراردهید مشاهدههمهویدیوها  ویدیوهایجدیدروازدستنده برایدیدنبروزرسانیهایکانالموردعلاقهخودعضووشیدورود  شماواردنشدهاید! ورود  |  ایجادحسابکاربریجدید صفحهاصلی جدیدترینفیلمها داستانیکداستان 40 غارتگران 70 فریادبیصدا 50 زنیباکفشهایبنفش 70 بعداتماشاکنیداضافهشد کساری(زعفرانی) 110 بعداتماشاکنیداضافهشد خورشید 180 جدیدترینسریالها بعداتماشاکنیداضافهشد سریالهجوم(فصلاول) 130 بعداتماشاکنیداضافهشد نقطهعطف:11سپتامبروجنگعلیهتروریسم 340 بعداتماشاکنیداضافهشد سریالروزگار 240 سریالراهپاک 250 سریالسپر 240 سریالبینمنوتو 340 جدیدترینفیلمهایمستند بعداتماشاکنیداضافهشد زمزمههایگمشدهدردوردست 260 بعداتماشاکنیداضافهشد خاتمه 160 بعداتماشاکنیداضافهشد نقطهعطف:11سپتامبروجنگعلیهتروریسم 340 داعشدرافغانستان 590 آنسویبرقع 670 شکستهیکشاعر 460 جدیدترینفیلمهایکوتاه بعداتماشاکنیداضافهشد درانتهاییککوچهبنبست 40 بعداتماشاکنیداضافهشد رقصدرتاریکی 60 بعداتماشاکنیداضافهشد منزندهام 490 بعداتماشاکنیداضافهشد پدرممیخواستبرودمکه 310 بعداتماشاکنیداضافهشد بیرنگ 260 بعداتماشاکنیداضافهشد 01:00 رونالدو 4392 جدیدترینانیمیشنها بعداصفحه اصلی - AMDBتماشاکنیداضافهشد صفحه اصلی - AMDB فرارکن 160 ایستگاه 600 شیزوفرنی 680 بعداتماشاکنیداضافهشد چهکسی 1140 بعداتماشاکنیداضافهشد نانآور 1460 بعداتماشاکنیداضافهشد بزچینی 1260 پربازدیدترینفیلمها بعداتماشاکنیداضافهشد سنگشکن 2720 بعداتماشاکنیداضافهشد اسامه 2510 بعداتماشاکنیداضافهشد اخترمسخره 2300 بعداتماشاکنیداضافهشد جادهکفتار 1990 بعداتماشاکنیداضافهشد برفقرمز 1790 بعداتماشاکنیداضافهشد سکوت 1640 صفحه اصلی - AMDB اخبارسینما بوسهیدوهنرمندبررویفرشقرمزجنجالبرانگیزشد. آرمانجعفری1401-03-081401-03-08 014400 مستندکودکیمن،کشورمنبرندهجایزهبفتا آرمانجعفری1401-02-211401-02-21 015800 مراسمافتتاحیهجشنوارهدیدنو آرمانجعفری1401-01-111401-01-11 015900 جشنوارهها نخستینجشنوارهفیلمکوتاهداستانی–مستند(دیدنو) آرمانجعفری1400-12-251400-12-25 041400 جشنوارهفیلمکوتاهداستانی–مستند(دیدنو) آرمانجعفری1400-12-251400-12-25 038000 لاجورد،جشنوارهملیفلمافغانستان آرمانجعفری1400-09-18 011400 ‫0/5‫(0نظر) دربارهما (AMDB)مکانیاستبرایهمهمخاطبانسینمایافغانستانتادرمیانمحصولاتموردعلاقهخودبادیگرانتبادل‌نظرکنندوبهمحصولاتموردعلاقهخودامتیازبدهند،عکس،تریلروکارنامههنرمندانرابنبینددیدگاهمنتقدانرابدانندوازاخبارجدیددرسینمایافغانستانمطلعبشوند.مادراینجادرتلاشیمکهتمامنیازهایسینماییشماراپیداکنیمودرمقابلآن‌هاپاسخگوباشیم. آخریناخبار بوسهیدوهنرمندبررویفرشقرمزجنجالبرانگیزشد. آرمانجعفری1401-03-081401-03-08 مستندکودکیمن،کشورمنبرندهجایزهبفتا آرمانجعفری1401-02-211401-02-21 مراسمافتتاحیهجشنوارهدیدنو آرمانجعفری1401-01-111401-01-11 بیشترینبحثشده استانبول–رویاییکزندگیبهتر آرمانجعفری0 سیاهمووجلالی آرمانجعفری0 اخترمسخره آرمانجعفری0 تمامیحقوقاینسایتمربوطموسسهنمارسانهوتیمافغانوردپرسمیباشد©2021. بالا هیچویدیوییوجودندارد! روی«بعداتماشاکنید»کلیککنیدتاویدیوهارادراینجاقراردهید مشاهدههمهویدیوها  ویدیوهایجدیدروازدستنده برایدیدنبروزرسانیهایکانالموردعلاقهخودعضووشیدورود  شماواردنشدهاید! ورود  |  ایجادحسابکاربریجدید صفحهاصلیفیلمسریالفیلمکوتاههنرمندان کارگردانان داخلی خارجی بازیگران داخلی خارجی اخبارسینما سینمایافغانستان سینمایجهانمعرفیجشنوارههادربارهما تماسبامافورمثبت

Site:صفحه اصلی - AMDBVerslag doen van

Als er een schending van de site is, klik dan op RapporterenVerslag doen van

Aanbevolen informatie

Aanbevolen site