صفحه اصلی | وزارت امور داخله

  • 2021-12-31Verzameldatum
  • 2022-02-15Bijgewerkt
صفحه اصلی | وزارت امور داخله
  • Website adres:www.moi.gov.af
  • Server IP:103.132.98.215
  • Omschrijving van de site:

domeinnaam:www.moi.gov.afWaardering

over 5000~500000

domeinnaam:www.moi.gov.afstromen

501

domeinnaam:www.moi.gov.afGoed of slecht

Slechte zaak. Onvermijdelijk arm woest

website:صفحه اصلی | وزارت امور داخلهGewichten

1

website:صفحه اصلی | وزارت امور داخلهIP

103.132.98.215

website:صفحه اصلی | وزارت امور داخلهinhoud

صفحهاصلی|وزارتامورداخلهSkiptomaincontentوزارتامورداخله Togglenigationiصفحه اصلی | وزارت امور داخلهnfo@moi.gov.af+۹۳(۰)۲۰۲۲۰۱۷۵۸YoutubeLinkedInFacebookTwitterSearchSearchEnglishپښتو Mainnigationدربارهمامعرفیوزارتدیدگاهووظایفریاستعمومیدفترمقاموزارتمعینیتارشدامورامنیتیمعینیتامورتعلیماتوپرسونلمعینیتپالیسیواستراتیژیمعینیتامورتامیناتمعینیتمبارزهعلیهموادمخدرریاستهایعمومیخدماتماریاستخدماتعامهفورمهویزهپاسپورتریاستمنابعبشریمرکزاطلاعاتی۱۱۹پولیسمردمیجوازرانندگیجوازحملاسلحهجوازوسایطزرهیپایگاهاطلاعاتاخباراعلامیههاسخنرانیهارادیوپولیس۹۶.۵افامهفتهنامهپولیسگالریرسانهمقالههاگزارشهااسنادپولیسملیافغانستانپولیسامنعامهپولیسمبارزهباموادمخدرپولیسقطعاتخاصپولیسخدماتصحیهپولیسمردمیپولیساناثیهپولیسامنیپولیسرسیدهگیبهحوادثواطفائیهپولیسمبارزهباجرایمپولیسترافیکپولیسامنیتداخلیپولیسانترپول(پولیسبینالمللی)پولیسسرحدیفرصتهافرصتهایداوطلبیکاریابیتماسباماتماسباریاستمطبوعاتوروابطعامهقوماندانیهایامنیهولایاتفورمملاقاتفورمثبتشکایاتدرحوزه‌هایپولیسشمارههایتماسآمرینحوزههایامنیتیتماسبامامنارشهدایپولیسملی پیاموزیر 4ماه3هفتهپیشنیروهایپولیسملیدرامرتأمینامنیتوتنفیذقانونحمایتهمهجانبهمنراخواهندداشتوازایننیروهادرمقابلزورمندانوقانونشکنانقاطعانهحمایتمیکنم. خدماتکهبیشتراستفادهمیشودهمهخدمات اخذجوازراننده‌گی فورمویزهبرایفورمویزهاینجاکلیکنماید.clickhere عدممسوولیت پاسپورت برایمعلوماتبیشتراینجاکلیکنمایید.شمارههایتماس:00/84/16 تازهتریناخباربیشتر دوشنبه۱۴۰۱/۵/۱۰-۹:۴۶ مولویعبدالرحیمثاقبسرصفحه اصلی | وزارت امور داخلهیاوروزیرامورداخلهباماریانزیمبلومدیربرنامههایارشدانستیتیوتصلحاروپادیدارکردمولویعبدالرحیمثاقبسریاوروزیرامورداخلهباماریانزیمبلومدیربرنامههایارشدانستیتیوتصلحاروپادیدارکرد.درایندیدارطرفینرویمسایلسیاسی،اقتصادیواجتماعیبحثوتبادلنظر...بیشتر چهارشنبه۱۴۰۱/۴/۸-۱۴:۱۰ داوطلبانی‌کهازطریقرقابتآزاددرپستهایمختلفریاستپاسپورتکامیابشدهبودند،امروزدروظایفشانگماشتهشدندسهشنبه،7سرطان1401الحاجپاسوالعبدالحکیمحمدیرئیسعمومیپاسپورتوزارتامورداخله باکارمندانی‌کهتازهازطریقامتحانرقابتآزادبهپستهایمختلفریاستپاسپورتراهیافتهبودند،...بیشتر شنبه۱۴۰۱/۴/۴-۱۰:۱ دکورنیوچارووزارتسرپرستوزیرالحاجخلیفهسراجالدین"حقاني"دوروستۍزلزلېلهقربانیانوسرهدغمشریکۍلپارهخوستاوپکتیاولایتونوتهسفروکړدکورنیوچارووزارتسرپرستوزیرالحاجخلیفهسراجالدین"حقاني"دوروستۍزلزلېلهقربانیانوسرهدغمشریکۍلپارهخوستاوپکتیاولایتونوتهسفروکړ. ددغهسفرپهترڅکېدسپېرې،ګیاناو...بیشتر آخریناطلاعیههاآخریناطلاعیهها پنجشنبه۱۴۰۱/۵/۲۷-۱۰:۹ اطلاعیهریاستعمومیپاسپورتریاستعمومیپاسپورتاخیراًسهولتهایلازمرادرروندعرضهخدماتبرایتجارملیبهمیانآوردهاست.بیشتر چهارشنبه۱۴۰۱/۵/۱۲-۲۱:۴۵ اطلاعیهریاستعمومیپاسپورتپیرامونتوزیعپاسپورتمثنیاطلاعیهریاستعمومیپاسپورتپیرامونتوزیعپاسپورتمثنیچهارشنبه،5محرم،1444بیشتر چهارشنبه۱۴۰۱/۵/۵-۱۳:۴۱ اطلاعیهریاستپاسپورتقابلتوجههموطنانگرامی؛بیشتر نشراتچاپیبیشتر بستهایخالیبستهایدیگر دوشنبه۱۴۰۰/۷/۱۹-۱۵:۱۳کابل تعدادپنجبستهایخالیبهاعلانگذاشتهشدریاستعمومیمخابرهوتکنالوژیمعلوماتیوزارتامورداخلهبرایبعضیبستهابهکارمندانمسلکینیازدارد.بیشتر سه‌شنبه۱۴۰۰/۵/۱۲-۱۵:۲۸کابل  عضو مدیریتعمومیتعلیماتعنوانوظیفه:   عضو مدیریتعمومیتعلیمات بست:   4وزارتیااداره:   امورداخله بخش:   ریاستعمومیپیزنتونموقعیتپست:   کابلتعدادپست:   8بیشترملکی سه‌شنبه۱۴۰۰/۵/۱۲-۱۵:۰کابل اعضایکمکیسیستماپسعنوانوظیفه:   اعضایمیزکمکیبست:   4وزارتیااداره:   وزارتامورداخله بخش:   ریاستعمومیپیزنتونموقعیتپست:   کابلتعدادپست:   6بیشترملکی عکسهاوویدیوهاعکسهاوویدیوها افتتاحمسجدالفتحدرقرارگاهوزارتامورداخلهیکشنبه۱۴۰۱/۵/۲۳-۱۴:۴۵ فراغتبیشتراز۵۰تنازریاسترسیدهگیبهحوادثواطفاییهیکشنبه۱۴۰۱/۵/۲۳-۱۴:۴۵ بازداشتسهتندرپیوندبهقاچاق۱۴کیلوطلایکشنبه۱۴۰۱/۵/۲۳-۱۴:۴۵ پروژهخریداریتیلدرقوایپولیسبینتجارانبهداوطلبیگذاشتهشدیکشنبه۱۴۰۱/۵/۲۳-۱۴:۴۵ بازداشتدوتنسارقمسلحازسویریاستانتکیکشنبه۱۴۰۱/۵/۲۳-۱۴:۴۵ جلسههماهنگیباتجارانوصنعتکارانیکشنبه۱۴۰۱/۵/۲۳-۱۴:۴۵ فراغت۳۸۰تنافسرانبعدازسپرینمودنیکدورهآموزشیارتقایظرفیتازاستافکالجپولیسدرکابلیکشنبه۱۴۰۱/۵/۲۳-۱۴:۴۵ بازداشتیکگروههفتنفریاختطاف‌گرانازسویمنسوبینمبارزهباجرایمجنایییکشنبه۱۴۰۱/۵/۲۳-۱۴:۴۵ ریاستانتکوزارتامورداخلهسهتنرادرپیوندجرایمجناییبازداشتنمودهاستیکشنبه۱۴۰۱/۵/۲۳-۱۴:۴۵ دکورنيوچارووزارتمشرتابهدکابلامنیهقومندانۍاړوندحوزوآمرینوسرهامنیتيغونډهترسرهکړهیکشنبه۱۴۰۱/۵/۲۳-۱۴:۳۱ دکورنيوچارووزيرپهخوستکېدشېخزایدلهپوهنتونڅخهلیدنهوکړهیکشنبه۱۴۰۱/۵/۲۳-۱۴:۳۱ بازداشتیکتنازریاستپاسپورتدرپیوندبهکمیشنکاریازسویمنسوبینریاستمبارزهباجرایمسنگینپنجشنبه۱۴۰۱/۴/۱۶-۱۰:۵صفحه اصلی | وزارت امور داخله۴ صفحاتاجتماعی(function(d,s,id){varjs,fjs=d.getElementsByTName(s)[0];if(d.getElementById(id))return;js=d.createElement(s);js.id=id;js.src='connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v3.0';fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}(document,'script','facebook-jssdk'));سایتهایمرتبطفلیکرماوزارتدفاعملیدربارهماویبسایتقبلیمادربارهوزیرریاستهاقوماندانیهایامنیهولایاتپایگاهاطلاعاتاخباراعلامیههانشراتتماسباریاستخدماتپاسپورتتذکرهجواررانندگیفورمهویزهوزارتامورداخلهYoutubeLinkedInFacebookTwitterآدرس:سرکهشتادمترهمیدانهواییمقابلشهرکآریاشمارهتماس:۹۳۰۲۰۲۲۰۱۷۵۸+ایمیل:info@moi.gov.af©2020 |MOI.AllRightsReservedEnglishپښتو

Site:صفحه اصلی | وزارت امور داخلهVerslag doen van

Als er een schending van de site is, klik dan op RapporterenVerslag doen van

Aanbevolen informatie

Aanbevolen site