ارزدیجیتال - تحلیل ، بررسی و اخبار بازار ارزهای دیجیتال

  • 2021-12-31Verzameldatum
  • 2022-02-15Bijgewerkt
ارزدیجیتال - تحلیل ، بررسی و اخبار بازار ارزهای دیجیتال
  • Website adres:www.arzdigital.com
  • Server IP:104.26.14.148
  • Omschrijving van de site:ارزدیجیتال تارنمایی جامع در زمینه اطلاع رسانی ، ارائه ابزارهای تخصصی و آموزش های پیشرفته در زمینه بیت کوین ، بلاکچین و رمزارزها می باشد

domeinnaam:www.arzdigital.comWaardering

over 5000~500000

domeinnaam:www.arzdigital.comstromen

11

domeinnaam:www.arzdigital.comGoed of slecht

Veel geluk komt. kan genieten van een grote reputatie

website:ارزدیجیتال - تحلیل ، بررسی و اخبار بازار ارزهای دیجیتالGewichten

2

website:ارزدیجیتال - تحلیل ، بررسی و اخبار بازار ارزهای دیجیتالIP

104.26.14.148

website:ارزدیجیتال - تحلیل ، بررسی و اخبار بازار ارزهای دیجیتالinhoud

vargtm4wp_datalayer_name="dataLayer"; vardataLayer=dataLayer||[];ارزدیجیتال-تحلیل،بررسیواخباربازارارزهایدیجیتالvardataLayer_content={"pePostType":"frontpe"}; dataLayer.push(dataLayer_content);(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start':newDate().getTime(),event:'gtm.js'});varf=d.getElementsByTName(s)[0],j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src='///gtm.'+'js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f);})(window,document,'script','dataLayer','GTM-WN8LX3B');functionbreakingImeError(el){(function_(){if('jQuery'inwindow){var$=jQuery;$(el).remove();}else{setTimeout(_,200);}})();}دسترسیسریعدرهرکجایسایتکههستید،باایندکمهبهابزارهاوبخش‌هایویژه‌سایتدسترسیپیداکنیدفیلمآموزشیمتوجهشدمعضویتدرخبرنامهعضویتمارادرشبکه‌هایاجتماعیدنبالکنید0دراینبخشمیتوانیدمهم‌تریناخبارسایترامشاهدهنمایید.اگرمیخواهیدایناخباربرایشماایمیلشوددرخبرنامهماعضوشوید.عضویتدرخبرنامهاخباراخبارایراناخبارجهاناخباربیتکویناخباراتریوماخبارآلت‌کوین‌هااخباردیفایاخبارNFTاخباربلاکچیناخباراستخراجاخبارقانون‌گذاریاخبارصرافی‌هاگزارشوتحلیلمصاحبهاخبارسایتبرایتازه‌واردهاآشناییبابیتکوینآشناییبابلاکچینآشناییبااتریومصفرتا‌‌صدامنیتراهنمایسرمایه‌گذاریبیاموزیدآموزشبیتکوینآموزشاتریومآموزشآلتکوینهاآموزشسرمایه‌گذاریوتریدآموزشتحلیلبازارآموزشدیفایآموزشNFTآموزشاستخراجآموزشسهام‌گذاریآموزشکیفپولآموزشصرافیآموزشامنیتآموزشبلاکچینتحلیلوسرمایه‌گذاریتحلیلقیمتبیتکوینتحلیلتکنیکالهفتگیتحلیلقیمتاتریومتحلیلتکنیکالاختصاصیتحلیلقیمتآلتکوین‌هاتحلیلفاندامنتالآموزشسرمایه‌گذاریوتریدآموزشتحلیلبازاردانشنامهسرمایهگذاریمقالاتمنتخبیادداشتتوصیفاتبزرگانقیمتارزدیجیتالاستخراجوسهام‌گذاریآموزشاستخراجآموزشسهام‌گذاریدانشنامهاستخراجبررسیابزارهایاستخراجماشینحساباستخراجبررسیارزهایدیجیتالکیفپول‌هاپروژه‌هایدیفایپروژه‌هایNFTبازی‌هایکریپتوییپلتفرم‌هایتحلیلیابزارهایاستخراجصرافی‌هاراهنمایخریددیفایآموزشدیفایمعرفیوبررسیپروژه‌هایدیفایاخباردیفایهمهنوشته‌هایدیفایچندرسانه‌ایویدئواینفوگرافیکپادکستکاربردبلاکچینتحلیلکنیدتازهواردید؟سقوط۱,۵۰۰دلاریقیمتبیتکوین؛۲۰۰میلیوندلارظرفیکساعتلیکوییدشد۲ساعتقبلاخبارآلت‌کوین‌هانکسو(Nexo)ونکسوکارت(NexoCard)چیست؟۱۸ساعتقبلمعرفیوبررسیپروژه‌هایدیفایتحلیلقیمتکاردانو؛جلوگیریازکاهشقیمتمنوطبهحفظحمایت۰.۵دلاریاست۲۰ساعتقبلتحلیلقیمتآلتکوین‌هاهمه‌چیزدربارهبه‌روز‌رسانیجدیدهلیوم(Helium)؛شبکهاینترنتاشیاییکهقصدداردبهیکپلتفرمارتباطیجامعتبدیلشود۲هفتهقبلارزویژنصرافی‌هایارزدیجیتالدرجریانبه‌روزرسانیاتریومواریزوبرداشت‌هارامتوقفمی‌کنند؛علتچیست؟۱روزقبلاخباراتریومتحلیلقیمتبیتکوین:شرطادامهروندصعودیچیست؟۲روزقبلتحلیلقیمتبیتکوین#general_header_desktop__widget{min-height:180px;margin-bottom:15px;}#general_header_desktop__widget.arz-opacity-animation{background-color:#fff;min-height:180px;}@media(max-width:586px){.arz-atlas-banner-twoimg{width:380px!important;height:110px!important;display:block;margin:auto;}#general_header_desktop__widget.arz-opacity-animation{background-color:#fff;height:110px!important;} #general_header_desktop__widget{ height:110px!important; margin-bottom:15px; min-height:unset; }}فرصتباقیماندهاطلاعاتبیشتروشرکتدردورهاطلسارزدیجیتالپلاسدوره‌یجامعغیرحضوریصفرتاصدارزهایدیجیتال،آموزشتریدینگ،تحلیلتکنیکالوآشناییباماینینگ٪۲۰تخفیفتومان(function_(){if('jQuery'inwindow&&'arzDigital'inwindow){jQuery(function($){$(window).on("scroll",function__(){if(window.scrollY>0||arzDigital.data.enable_scroll){$(window).off("scroll",__);varnow=(newDate()).getTime()/1000,one=$(".arz-atlas-banner-one"),two=$(".arz-atlas-banner-two"),hrefs={1024:['atlas.arzdigital.com/plus/','atlas.arzdigital.com/plus/'],767:['atlas.arzdigital.com/plus/','atlas.arzdigital.com/plus/'],0:['atlas.arzdigital.com/plus/','atlas.arzdigital.com/plus/'],},b={1024:['cdn.arzdigital.com/uploads/2020/01/plus_banner.gif','cdn.arzdigital.com/uploads/2020/05/Atlasarzdigital_new2.gif'],767:['cdn.arzdigital.com/uploads/2020/01/plus_tablet.gif','cdn.arzdigital.com/uploads/2020/01/trade_tablet.gif'],0:['cdn.arzdigital.com/uploads/2020/01/lus_mobile.gif','cdn.arzdigital.com/uploads/2020/01/trade_mobile.gif'],},wwin=$(window).width(),a=1,banner=$('.randomBanner01'),att='src',url,max=0;if('atlas__timer'inwindow&&noww&&w>max)max=w;}a=Math.floor(Math.random()*b[max].length);url=b[max][a];if(url)banner.attr(att,url);url=hrefs[max][a];if(url)$(".arz-atlas-banner-two").attr('href',url);}$("#general_header_desktop__widget.arz-opacity-animation").removeClass("arz-opacity-animation");}});});}else{setTimeout(_,500);}})();قیمتلحظهایارزهایدیجیتالحجمکلبازار:1.09تریلیوندلارمعاملات24ساعت:92.823میلیاردسهمبیتکوین:38.15درصدتعدادارزهایدیجیتال:4,992نرختتر:۳۰۴۴۳تومانلیستقیمتمبدلقیمت۲۸مرداد۱۴۰۱۱۴:۳۸Bitcoin$21,729۶۶۱,۵۲۵,۲۶۹تومان-7.70%حجمبازار:۴۱۵.۵۹۸میلیارددلار578.5KEthereum$1,736.47۵۲,۸۶۳,۳۸۳تومان-6.56%حجمبازار:۲۱۱.۸۹۱میلیارددلار92.5KTether$1.00۳۰,۴۴۵تومان0.001%حجمبازار:۶۷.۵۵۴میلیارددلار16.2KUSDCoin$1.00۳۰,۴۴۳تومان0.001%حجمبازار:۵۲.۸۹۲میلیارددلار927BNB$283.73۸,۶۳۷,۶۱۹تومان-8.30%حجمبازار:۴۵.۷۷۶میلیارددلار56.5KBinanceUSD$1.00۳۰,۴۴۷تومان0.004%حجمبازار:۱۸.۵۴۲میلیارددلار352XRP$0.۱۰,۳۵۷تومان-9.47%حجمبازار:۱۶.۸میلیارددلار105.8KCardano$0.۱۴,۲۹۲تومان-13.05%حجمبازار:۱۵.۸۴۶میلیارددلار115.5Kایده‌هایمنتخبکاربرانبیتکوین4H،شکستکنجصعودیوبرخوردباکفکانالصعودیحامدامbitcoinسلامدوستان،درادامهتحلیلهایقبلی،میبینیمکهبیتکوینبعدازشکستکنجصعودیورنجزدندرمیانهکانال،بهسمتکفکانالشکستهشدوبرخوردکرد.برایاطمینانازحرکتنزولیمیانمدتبایدزیرمحدودهرنجبزنه(حداقل4تاکندل4ساعتهزیربستهبشه)تابتونیمبگیمدارهامادهمیشهبرایریزشمجدد.-میانهکانالوحمایتمحدودهشکستهشدهوباتوجهبهرنجقیمتیمیانهماهگذشتهاحتمالاینکهبخوادبرگردهتاگپاین1-2هزارروپرکنهکمخواهدبود.-درصورتشکستکفکانالازپایی2ساعتقبل۰۵#BTCمصطفیbitcoin18آگوست2022میانمدت:صعودیکوتاهمدت:نزولیحمایتدلاریمیانمدتبرایبیتکوینبهقوتخودباقیاستودرحالحاضرازکاهشقیمتدرچندروزآیندهجلوگیریمیکند.اگرنهنگهاموفقبهافزایشحجمخریدوشتابدرسطوحفعلیماشوند،مااحتمالاًبهسمتاوجهایمیانمدتجدیدحرکتخواهیمکرد.ازسویدیگر،ادامهفشارنزولیوحجمفروشدراطرافمنطقهفعلیما،همانطورکهقبلاًبهشماگفته‌ایم،مارابهپایین‌ترینسطحبالقوهمیان‌مدتدلارکاهشمی‌دهد.احتمالافزایش:47%-نزولی:16ساعتقبل۲۱۳#GALAمصطفیbitcoin#GALAاخیراًازمنطقهمقاومتاصلی0.070-0.0759دلارراردکردهاست.درH4TF،ساختاربهسمتنزولیتغییرکرد،امادرTFبالاتر(1D)،اینممکناستیکشکستساختاریکاذبباشد.اکنونبهدنبالهرخریدیباشید.فروشکوتاهممکناستبامقاومتساعتیدرحدود0.065دلارباشد16ساعتقبل۰۲سقوطبیتکوینبزودیMehranbitcoinبهزودیشاهدسقوطبیتکوینمیشین.طبقتحلیلچندهفتهپیشکهگفتم یهحرکتصعودیکوتاهمدتداریمکهتا۲۵هزاربالااومد.ودرنهایتزمانریزشفرارسیده.نوبهافومومیکنننهنگهاسودمیکننتوصیهمالینیستمهرانلک1روزقبل۴۳۵۰تحلیلشیباتایمفریم4ساعتهمرتضیزارعانshiba-inuباسلامخدمتدوستانعزیزتحلیل شیباتایم4ساعته قیمتدریککانالصعودیقرارگرفتهکه قیمتتوانسته باحرکتاسپایکسقفکانالوبشکنهومقامت0.روتبدیلبهکفحمایتیکرده وبهسقف0.رسیدهوریزشقیمتیتا0.روشاهدبودیم قیمترنجشدهوپولبکهایزیادیزدهوفشردگیقیمترومیبینیم مابایدمنتظرشکستاینباکسباشیم وازهرطرفشکستواردمعاملهبشیمسناریواولبهاینشکلمیباشدکه باکسازبالابشکندوخطترندنزولیمابهسمتبالاشکستهبشه1روزقبل۲۱۹تحلیلدوجکوینتایمفریم4ساعتهمرتضیزارعانdogecoinباسلامخدمتدوستانعزیزتحلیلدوجکوینبررسیوتحلیلبندهازاینارزاینبودهکه قیمتمثلثیتشکیلدادهکه قیمتازسقفمثلثشکستهشدهوبهمقاومت0.برخوردکردهوبازدنکندلپینبار ریزشیشده ماخطMTRرسمکردهایمکهنشاندهندهصعودیبودنقیمتهست اماچونقیمتبهمقاومتیبرخوردکردهوریزشیشدهسناریومابهدوصورتهست برگشتقیمتبهمثلث وشکستخطMTRما وشکستکف0.کهایندوسطحرابامربعنشاندادهاماینسطحPRZمیباشدهمخطداینامیک(MTR)وهمکفاست1روزقبل۰۱۰تحلیلشیباPlanZshiba-inuسلامخدمتعزیزان.شیبااینوبعدازپامپیکهکرددچارریزششدویکستاپبریکاوتفیلروبرایمافعالکرد،اگربتونهمحکماینکانالیکهتوشهستروبهسمتبالابشکنهمیتونیمرویپولبکشواردشیموسودخوبیازاینمعاملهبگیریموگرنهکهبایداینجاهابهدنبالمعاملهشورتباشیم.فعلاباسقفکانال،قیمتدرگیرهبایدتویکندلهایدیگهتاییدیهبگیریمچهبرایصعود،چهبراینزول.نظرشماچیه؟ردمیشهازاینکانالیادوبارهبرمیگردهبهمیدوبعدشکفکانال؟2روزقبل۱۱۷گزارش_بازارمصطفیbitcoinپسازاواسطسال2020،حدودژوئنوژوئیه،سهمتوالازحجمزنجیرهایبیتکوینکهازتراکنشهایبیشاز100هزاردلارنشاتمیگیرد،باارزدیجیتال - تحلیل ، بررسی و اخبار بازار ارزهای دیجیتاللای97درصدباقیماندهوبهبالاترینحد99.9درصدرسیدهاست،بهاینمعنیکهبازیگرانبزرگبهچهرههایغالبدربازارتبدیلشدهاند،کهاحتمالاًاینرقمخواهدبود.حرکتیراکهانتظارشراداریمبهمابرسابعد.2روزقبل۰۶نمودارهفتگیوروزانهبیتکوینTWR(پیشبینیبلندمدت)TWRbitcoin***توجه:اینتحلیلبلندمدتاست(حداقل3هفته)***باتوجهبهنمودارهفتگیبیتکویندیدهمیشودکههمهقسمتهاینموداردرظاهرصعودیمیباشنداماشدتافزایشنمودارdiffخیلیبالامیباشدواینچیزخوبینیست(بدینمعنیاستکهافزایشزیادنخواهدبود)همچنیننمودارروزانهکهدرقسمتزیرمشاهدهمیشودنشانازکاهشیاثباتقیمترامیدهدنتیجهتحلیل:قیمتافزایشاندکیاثابتمیماند(یکتا2هفته)وطیهفتههایآینده(ببیشتراز2هفته)احتمالانزولیخواهدبود.البتهشایدروندنزولیز2روزقبل۰۸بیتکویندرحالشکلگیرییکالگویگوهصعودیمصطفیbitcoinبیتکویندرحالشکلگیرییکالگویگوهصعودیاستودرشرفشکستهشدناست.یکگوهدرحالافزایشیکالگوینزولیاستومعمولاًدرجهتپایینمیشکند.شکستدرجهتنزولیبیتکوینرابهسمتسطححمایتمیفرستد.تاآخراینهفتهشاهدشکستاینسازهخواهیمبود.2روزقبل۰۱۰شکستهشدنخطروندبیتیکتریدرbitcoinیحسابتوییتریبانامجوشاینتحلیلوانتشاردادهوگفتهکههرموقعاندیکاتورآراسآیروندصعودیشروشکستهتازهشروعریزشبودهایندفعههممثلدفعههایقبلمیشهبهنظرجوشنظرشماچیه؟2روزقبل۱۷تحلیلسولانا/انتظاربرایبرخوردباکفکانالیامیدچنلآلفاsolanaطبقدیدگاهتحلیلگرانوضعیتسولانابهصورتزیرهست:تعدادتحلیل‌هایصعودیبراییکهفتهویکماهآیندهبیشترازتحلیل‌هاینزولیهکهیکنشونهمثبتمحسوبمیشه.ازطرفیهموضعیتبازارسولاناهیچنشونهخاصیازحضورخریدارایبزرگیافروشنده‌هانداره.نزدیکشدنقیمتبهکفکانالیامیدچنلمیتونهدیدبهتریازحرکتبعدیقیمتدراختیارمونقراربده.2روزقبل۲۸مشاهدههمهایده‌هاافزودنایدهجدیداخبارفوریهمهلحظاتیقبلصعودی0نزولی2جیمکرمرخطاببهSEC:جلویطرح‌هایپامپودامپارزهایدیجیتالرابگیریدجیمکرمر،مجریتلویزیونیمعروفشبکهسی‌ان‌بی‌سی،دربرنامهاخیرخودخطاببهکمیسیونبورسواوراقبهادارآمریکا(SEC)گفتهاستکهجلویطرح‌هایپامپودامپارزهایدیجیتالرابگیرید.بهادعایکرمر،هزارانارزدیجیتالوجودداردکهتوسطسازندگانشانحمایتمی‌شوندودرنهایتدراوجهیجاناتلیکوییدمی‌شوند.اواظهارکردکهپامپارزهایدیجیتالیکیازمشکل‌ساز‌ترینمسائلیاینحوزهاستوبرایایننهادقانونیحیاتیاستکهایناهدافرابهطورتهاجمیدنبالکند. مشاهارزدیجیتال - تحلیل ، بررسی و اخبار بازار ارزهای دیجیتالدهمتنکاملانگلیسیخبر۵دقیقهقبلصعودی0نزولی0همزمانباافتبهایبیتکوینواتریوم،بیشاز۵۴۰میلیوندلارازسرمایهکاربران...داده‌هایپلتفرمکوین‌گلس(Coinglass)نشانمی‌دهدکههمزمانباافتبهایبیتکوینواتریوم،بیشاز۵۳۷میلیوندلارسرمایه۱۵۶,۱۵۵تریدردر۲۴ساعتاخیرلیکوئیدشدهاست.بیش‌ترینمیزانمعاملاتلیکوئیدشدهبهبیتکویناختصاصداردومیزانمعاملاتلیکوئیدشدهاتریومنیزدررتبهدومقرارگرفتهاست.گفتنیاستکهدرشبانه‌روزاخیربیتکوین۷درصدواتریومنیز۶.۲درصدافتقیمتداشته‌اند. مشاهدهمتنکاملانگلیسیخبر۲۸دقیقهقبلصعودی12نزولی17بهایبیتکوین۷درصدافتکردامروزبهایبیتکوینباحدود۷درصدافتروبروبودبهطوریکه۶.۲درصداینافتقیمتتنهادریکساعتاتفاقافتاد.یکتریدربهنام«CapoofCrypto»کهبازگشتبیتکوینبهسطوحقیمتیپایین‌ترراپیش‌بینیکردهبود،درواکنشبهاینافتقیمتعنوانکردکهباگذرزمانبهایبیتکوینبهسطوحپایین‌ترنیزمی‌رسد.بهعقیدهاوتثبیتبهایبیتکوینزیر۲۲,۵۰۰دلاربرایارزدیجیتالشمارهیکبازار«بسیارنزولی»خواهدبود.بیتکوین مشاهدهمتنکاملانگلیسیخبر۴۱دقیقهقبلصعودی9نزولی2حمایتمالیاپیکگیمزازبازیبلاکچینیجدیدشرکتزیرمجموعهانیموکابرندزسازندهبازی‌هایمستقلاسترالیاییگریزمانکیگیمز(GreaseMonkeyGames)،یکیاززیرمجموعه‌هایانیموکابرندز(AnimocaBrands)،ازاپیکگیمز،توسعه‌دهندهبازیمحبوبفورتنایت،حمایتمالیدریافتکردهاست.اینحمایتبرایساختیکبازیبلاکچینیجدیدبهسبکمسابقه‌ایومبتنیبرکسبدرآمدبهنامTorqueDrift۲بودهاست. مشاهدهمتنکاملانگلیسیخبر۱ساعتقبلصعودی32نزولی7همکاریریپلباباشرکتتراولکسبرایراه‌اندازیسرویسسازمانیپرداختارزهای...شبکهپرداختدیجیتالریپلاعلامکردهاستکهشرکتمبادلهارزهایخارجیتراولکس(Trelex)ازODLریپلنت(RippleNet)وازطریقتوکنXRPبرایتسهیلپرداخت‌هایبین‌المللیمیانشرکت‌هااستفادهمی‌کند.گفتنیاستکهتراولکسبانکاولینبانکیاستکهتوسطبانکمرکزیبرزیلبرایفعالیتدرزمینهمبادلهارزهایخارجیمجوزدریافتکردهاست.ریپل مشاهدهمتنکاملانگلیسیخبر۱ساعتقبلصعودی22نزولی8رابینهودصرافیارزهایدیجیتالزیگلورابا۶۰درصدتخفیفخریداریمی‌کندگزارش‌هاحاکیازآناستکهپلتفرمسرمایه‌گذاریارزهایدیجیتالوسهامرابین‌هود(Robinhood)برایپیشنهادخریدصرافیارزهایدیجیتالزیگلو(Ziglu)،بهدلیلشرایطنامطلوببازارارزهایدیجیتال،۵۸درصدتخفیفدریافتکردهاست.پیشنهاداولیهبرایخریدصرافیزیگلو۱۷۰میلیوندلاربود،امارابین‌هودپیشنهادخودرابه۷۲.۵میلیوندلارتغییردادومدیرعاملزیگلونیزباآنموافقتکرد. مشاهدهمتنکاملانگلیسیخبر۲ساعتقبلصعودی17نزولی12صرافیاسترالیاییارزهایدیجیتالSwyftxحدود۲۱درصدکارکنانخودراتعدیلکردصرافیارزهایدیجیتال«Swyftx»دربحبوحهبازارنزولیفعلیارزهایدیجیتال۲۱درصدازکارکنانخودراتعدیلکردهاست.بهگفتهمدیرانعاملاینصرافی،۷۴نفرازکارکنانآنبهدلیلشرایطنامطلوببازارارزهایدیجیتالبرکنارشده‌اند.سخنگویاینصرافیدراینبارهگفتهاست:«اینیکتصمیمسختامامعقولبودتامطمئنشویمهزینه‌هایمابادورهطولانیبلاتکلیفیاقتصادیمتناسباست.» مشاهدهمتنکاملانگلیسیخبر۱۲ساعتقبلصعودی40نزولی24کاهش۵درصدیبهایاکسیاینفینیتیدریکروزاخیرقیمتاکسیاینفینیتی(AXS)در۲۴ساعتاخیرحدود۵درصدکاهشیافتهاستودرزمانتدویناینخبردرقیمت۱۶.۸۶دلارمعاملهمی‌شود.حجممعاملاتاکسیاینفینیتینیزدرروزهایاخیر۲درصدکاهشیافتهاست.ازطرفدیگر،عرضهدرگردشاکسیاینفینیتیحدود۰.۶درصدافزایشیافتهودرحالحاضربه۸۹.۸۳میلیونواحدرسیدهاست.اکسیاینفینیتی مشاهدهمتنکاملانگلیسیخبرNewsBTC مشاهدهمتنکاملانگلیسیخبرجدیدترینمطالبسرمایهگذاریاخبارایرانآموزشبیتکویناتریومتحلیلقیمتسقوط۱,۵۰۰دلاریقیمتبیتکوین؛۲۰۰میلیوندلارظرفیکساعتلیکوییدشدپوریامالکی‌فرد۲ساعتقبل۲۲۱قیمتبیتکویندریکسقوطآنی،بیشاز۱,۰۰۰دلارکاهشیافت.آلتکوین‌هانیزبهتبعیّتازبیتکوینکاهششدیدیرادرقیمتتجربهکردند.بهگزارشکریپتوپتیتو،‌باسقوطقیمتبیتکوینوآلتکوین‌هادر...نکسو(Nexo)ونکسوکارت(NexoCard)چیست؟ریحانهکاظمیانمقدم۱۸ساعتقبل۱۵یکیازمشکلاتاصلیبازارارزهایدیجیتالنوسان‌هایقیمتدرآناست.شمانیزاگرسرمایه‌ایدراینبازارداشتهباشید،احتمالاًبادوره‌هاییازرکودوافتقیمت‌هامواجهشده‌ایدونگرانازدست‌رفتنقیمت...تحلیلقیمتکاردانو؛جلوگیریازکاهشقیمتمنوطبهحفظحمایت۰.۵دلاریاستپوریامالکی‌فرد۲۰ساعتقبل۱۶برایحفظروندصعودیچندوقتاخیرقیمتکاردانو،طرفدارانافزایشقیمتیابهاصطلاحگاوهایبازارکاردانو،بایدبرایحفظحمایت۰.۵دلاریبکوشند.بهگزارشکریپتوپتیتو،شکستمقاومت۰.۵دلاریکاردانوچندی...وضعیتبازار:کاهشمجددقیمت‌ها،بررسیروندقیمتبیتکوین،اتریوموآلتکوین‌هاپوریامالکی‌فرد۲۳ساعتقبل۳۳۳قیمتبیتکوینباعبورازحمایت۲۴,۰۰۰دلاریخود،روندیکاهشیراآغازکرد.درادامهحتیحمایت۲۳,۵۰۰دلارینیزازدسترفتوحالابیتکوینکه۲درصدقیمتخودراطیشبانه‌روزگذشتهازدستدادهاست،...صرافی‌هایارزدیجیتالدرجریانبه‌روزرسانیاتریومواریزوبرداشت‌هارامتوقفمی‌کنند؛علتچیست؟سجاداسحقینصرآبادی۱روزقبل۳۳۱کوینبیسوبایننس،بزرگترینصرافی‌هایارزدیجیتالجهان،اعلامکرده‌اندکهدرجریانبه‌روزرسانیشبکهاتریومدراواسطشهریور،واریزوبرداشت‌هایاترودیگرتوکن‌هایمبتنیبراینبلاکچینراموقتاًو...تحلیلقیمتبیتکوین:شرطادامهروندصعودیچیست؟محمد‌امینعلی‌یاری۲روزقبل۴۷۱بیتکوینطیساعاتگذشتهدرتلاشبرایعبورازمقاومت۲۴٬۵۰۰دلاریبودهاست.اگردرادامهخریدارانموفقبهعبورازاینسطحنشوند،ممکناستقیمتتا۲۳٬۶۵۰دلاروسپسحمایت۲۳٬۵۰۰دلاریپایینبیاید.به...گزارشکریپتواِسلیت:اتریومنهغیرمتمرکزاستونهضدتورمی!سجاداسحقینصرآبادی۲روزقبل۳۴۳اتریومزیربنایاکوسیستممالیغیرمتمرکز(دیفای)است،بنابراینبه‌طورمعمولبه‌عنوانیکشبکهغیرمتمرکزدسته‌بندیمی‌شود.بسیاریازافرادتصورمی‌کنندکهاتریومیکشبکهکاملاًغیرمتمرکزودموکراتیکاست...نشانهصعودی:موجودیهولدرهایکوتاه‌مدتبیتکویندرحالافزایشاستمحمد‌امینعلی‌یاری۲روزقبل۳۷۱هولدرهایکوتاه‌مدتبیتکویناززمانسقوطبازاردراردیبهشتامسال،موجودیخودرا۳۳۰٬۰۰۰واحدافزایشداده‌اند.به‌عقیدهتحلیلگران،ایناتفاقمی‌تواندنشان‌دهندهپایانفروش‌هایدسته‌جمعیسرمایه‌گذاران...وزیراقتصاد:مصوبهقانونیارزهایدیجیتالتاچندروزدیگردردولتتصویبمی‌شودگروهخبری۳روزقبل۳۱۱۵احسانخاندوزی،وزیراقتصاد،گفتهمصوبه‌ایدرستاداقتصادیدولتمطرحشدهاستکهتاچندروزدیگرتصویبخواهدشدوبااینکاربرایاولینبارقاعده‌گذاریدرزمینهارزهایدیجیتالصورتخواهدگرفت.بهگزارش...اتریومزیر۲هزاردلارماندنیشد؛روندنزولیتاکجاادامهدارد؟محمد‌امینعلی‌یاری۳روزقبل۲۴۱اتریومروزگذشتهاصلاحیراازنزدیکیمقاومت۲٬۰۰۰دلاریآغازکرد.اینروندنزولیتابهاینلحظهادامه‌داربودهوممکناستدرکوتاه‌مدتقیمترابهزیر۱٬۸۰۰دلاربرساند.بهگزارشنیوزبی‌تی‌سی،اتریوم...شاخصRSIچیستوچگونهازآندرتحلیلتکنیکالاستفادهکنیم؟ریحانهکاظمیانمقدم۴روزقبل۶۵۳۳۳به‌عقیدهبرخیمعامله‌گران،تحلیلتکنیکالازجملهروش‌هایقدرتمندومؤثربرایپیش‌بینیبازاروکسبسودازنوسان‌هایقیمتدارایی‌هایدیجیتالبه‌شمارمی‌رود.دربینابزارهایمتنوعیکهتریدرهایتکنیکال...۵اشتباهرایجدربارهبه‌روزرسانیمِرجاتریومسجاداسحقینصرآبادی۴روزقبل۵۰۲بانزدیک‌شدنبهزماناحتمالیبه‌روزرسانیمِرج(Merge)یاادغاماتریومدرشهریورامسال،موجیازهیجاناتبازاررافراگرفتهاست.بااینکهپیش‌بینی‌هایبسیاریدربارهتأثیراتادغامشبکهمبتنیبراثبات...تحلیلآنچین:هولدرهایبلندمدتبیتکوینچهزمان‌‌هاییدستبهفروشمی‌زنند؟سجاداسحقینصرآبادی۵روزقبل۴۱۴بیتکویندرآستانهثبتچهارمینکندلصعودیخوددر۶هفتهاخیراستوبسیاریازافرادامیدوارندهمچنانبتواندبهروندصعودیخودادامهدهد.درهمینحال،بررسیداده‌هایآنچین(درون‌زنجیره‌ای)ازرفتار...صالح‌آبادی:معاملهارزهایدیجیتالازسویبانکمرکزیبهرسمیتشناختهنمی‌شود+ویدئوگروهخبری۶روزقبل۴۶۱۲علیصالح‌آبادی،رئیس‌کلبانکمرکزیایران،به‌تازگیدرمصاحبه‌ایتلویزیونیگفتهاستمبادلهوسرمایه‌گذاریدرارزهایدیجیتالازسویبانکمرکزیپذیرفته‌شدهنیستوبهرسمیتشناختهنمی‌شود.اوهمچنینگفته...وضعیتبازار:بیتکویندرآستانهثبتچهارمینکندلصعودیخوددر۶هفتهاخیراستمحمد‌امینعلی‌یاری۶روزقبل۳۲۲کندلهفتگیقیمتبیتکوینتاکمتراز۴۸ساعتدیگربستهمی‌شودواگراتفاقخاصینیفتد،اینارزدیجیتالمی‌تواندچهارمینهفتهصعودیخودرادر۶هفتهگذشتهتجربهکند.ایندرحالیاستکهبرخیشاخص‌های...مطالببیشترمطالببیشترمطالببیشترمطالببیشترمطالببیشترمطالببیشترمطالببیشتراخبارایران۳روزقبلوزیراقتصاد:مصوبهقانونیارزهایدیجیتالتاچندروزدیگردردولتتصویبمی‌شود۶روزقبلصالح‌آبادی:معاملهارزهایدیجیتالازسویبانکمرکزیبهرسمیتشناختهنمی‌شود+ویدئو۱هفتهقبلرئیسبانکمرکزیایران:ماینرهایقانونیمی‌توانندارزدیجیتالخودرابرایوارداتارائهکنند۱هفتهقبلمعاونوزیرصمت:ثبتاولینسفارشرسمیوارداتکالاباارزهایدیجیتالانجامشد۲هفتهقبلکنفرانستکنوبلاک؛امضایتفاهم‌نامهبینایرانوروسیهدرزمینهبلاکچین۲هفتهقبلنشستخبریکنفرانستکنوبلاکبرگزارشد؛ایرانوروسیهبه‌دنبالهمکاریبیشتردرزمینهارزهایدیجیتال۲هفتهقبلمدیرانبایننسدربارهتحریمایران:فعالیتایرانیانمقیمخارجمنعیندارد۳هفتهقبلجزیرهکیشدرجریانجامجهانیازدستگاه‌هاییبرایتبدیلارزدیجیتالبهریالاستفادهمی‌کند۴هفتهقبلرئیسبانکمرکزی:روبلروسیهواردبازارارزیکشورمی‌شود۱ماهو۵روزقبلبررسیگزارشجنجالیرویترز؛معامله‌گرانایرانیبایدنگرانسخت‌گیریبیشترصرافی‌هایخارجیباشند؟۱ماهو۱۲روزقبلپروندهمتهمانارزدیجیتال«دریک»بهدادگاهانقلابارسالشد۱ماهو۱۳روزقبلتصویبشد:قوانینبرخوردباماینرهایغیرمجازدرایرانسخت‌گیرانه‌ترمی‌شودهمهاخبارایرانقیمتارزدیجیتالقیمتبیتکوینقیمتاتریوممبدلقیمتمقایسهارزهانمایبازارتشریحمفاهیممفاهیمپایهدانشنامهسوداستخراجماینرهاکیفپول‌هاپرنوسان‌هاتحلیلتکنیکالهفتگیتحلیلفاندامنتالکپسولهفتگی‌رویداد‌هاقانونگذاریویدئواینفوگرافیکتوصیفاتبزرگاندرکانفجارعظیماستکبخشامنیتشبکهبیتکوینصرافی‌هااوجقیمتافزونه‌هاویدئواینفوگرافیکویدئومصاحبهایلانماسکبانشریهتایم+زیرنویسفارسی00:00توضیحیکهدرکنگرهآمریکادربارهبیتکوینارائهشد02:49تماشاکنید:آیابیتکوینجایگزینپول‌هایفعلیمی‌شود؟01:22:38تماشاکنید:کودکانامروز،بیتکوینرهایفردا؛برایبچه‌هایخودبیتکوینبخرید!02:01مصاحبهباچانگ‌پنگژائو،مدیرعاملصرافیبایننس؛داستانیکموفقیت13:09دانلودمستنددرونقلمرویکریپتو(InsideCryptoKingdom۲۰۱۸)–فارسی47:00تماشاکنید:پاسخبهابهاماتدربارهاتریوم۲.۰؛آیابایدکاریانجامداد؟3:05ویدئوهایبیشترپیش‌بینی‌افرادشاخصدرموردقیمتبیتکوین(آپدیت۲۰۲۱)3:05چشم‌انداز۱۰هزارسالهارزهایدیجیتالدریکنگاه3:05اینفوگرافیک:تاریخچهوآیندهپرداخت‌هادریکنگاه3:05اینفوگرافیک:بیتکوینچقدربرایرشدجادارد؟3:05۶دلیلبرایاینکهبیتکوینراه‌حلیبرایانرژیومحیطزیستاست،نهمشکل3:05اینفوگرافیک:اصطلاحاتوواژه‌هایرایجتریدینگدریکنگاه3:05نگاهیبهشاخصمصرفانرژیبیتکوینونحوهمحاسبهآن3:05اینفوگرافیک‌هایبیشترمحبوب‌ترینمطالبآموزشاستخراجبیتکوین+معرفیبهتریندستگاه‌های...۳,۶۱۹,۷۴۸نمایشبیتکوینچیست؟همهچیزدربارهبیتکوین+ویدیو۳,۱۵۲,۶۷۹نمایشچگونهدرایرانبیتکوینبخرم؟آموزشخریدبیتکوین۱,۸۷۹,۷۳۶نمایشارزدیجیتالچیست؟۱,۸۶۴,۳۱۶نمایشبلاکچینچیست؟توضیحسادهبامثال+ویدئو۱,۷۴۵,۸۶۸نمایشراهنمایجامعآشناییباارزهایدیجیتالوبلاکچین۱,۶۹۲,۹۲۶نمایشآموزشکاملاستخراجاتریوم+معرفیبهترینکارت...۱,۶۱۰,۹۶۸نمایشبهتریندستگاه‌هایاستخراجبیتکویندرسال۲۰۲۲۱,۶۰۶,۰۰۷نمایشمطالبپیشنهادیچگونهدربازاررنج(Range-Bound)تریدکنیم؟۳هفتهقبلعرضهاولیهصرافیغیرمتمرکز(IDO)چیست؟چگونهدر...۵ماهو۲۲روزقبلبهترینسخت‌افزارهاونرم‌افزارهایاستخراجمونرو...۲ماهو۱۶روزقبلقیمتدستگاهماینردربازارایران؛عواملمؤثربر...۳ماهو۲۲روزقبلدارایینقدپذیر(LiquidAsset)ونقدینگی...۵ماهو۵روزقبلرباتتریدریارباتمعامله‌گر(TraderBot)چیست؟۲ماهو۲۸روزقبلسودوزیانتحقق‌یافته(Realized)وتحقق‌نیافته...۱ماهو۲۴روزقبل۵روشبرایدرامان‌ماندنمعامله‌گرانارزهای...۵ماهو۶روزقبلآموزشکیفپولبلووالت(BlueWallet)؛آشناییبا...۴ماهو۲۷روزقبلمعامله‌گرانحرفه‌ایچگونهازبازارآپشنبرایکسب...۴ماهو۱۴روزقبلآیااستخراجانفرادیبیتکویندرخانهمی‌تواند...۵ماهو۲۵روزقبلبررسیکاملوآموزشکیفپولنرم‌افزاریتراستوالت۱ماهو۲۲روزقبلداده‌هایشماوصرافی‌ها؛صرافی‌هاچهاطلاعاتیاز...۴ماهو۱۸روزقبلعضویتدرخبرنامهعضویتمارادرشبکه‌هایاجتماعیدنبالکنیدافزونهارزدیجیتالگوگلکرومفایرفاکسعضویتدرکانالتلگرامارزدیجیتالارزدیجیتالرادراینستاگرامدنبالکنیدبرچسبهایداغبرچسبهایبیشتربیتکوینقیمتبیتکویناتریومبلاکچینارزدیجیتالایراناستخراجتحلیلقیمتبیتکوینآلتکوینسرمایهگذاریقانونگذاریبازارآمریکاماینینگایرانصرافیتحلیلفاندامنتالبیتکوین | bitcoinاتریوم | ethereumارزهایباثبات | stable-coinsریپل | xrpکاردانو | cardanoترون | tronلایتکوین | litecoinچینلینک | chainlinkارزدیجیتال - تحلیل ، بررسی و اخبار بازار ارزهای دیجیتالکازماس | cosmosمونرو | moneroاستلار | stellarایاس | eosبیتتورنت | bittorrentآیوتا | iotaدانلوداپلیکیشنموبایلارزدیجیتالقیمتبیتکوین،اتریوموسایرارزهایدیجیتالرابهصورتلحظه‌ایببینیدونرخآن‌هارابهیکدیگرتبدیلکنید.آخریناخبار،تحلیل‌هاومقالاتحوزهبلاکچینرابخوانید.سبدداراییخودراباافزودنارزهایدیجیتالبسازیدوارزشآنراهرلحظهدنبالکنید.باجامعهفارسی‌زبانارزدیجیتالدرموردتوکن‌هاوکوین‌هایمحبوبتانبحثوگفتگوکنید.تحلیل،بررسیواخباربازارارز‌هایدیجیتالسایتارزدیجیتالبهعنوانرسانهتخصصیحوزهارزهایدیجیتال،فعالیتخودراازمرداد1396آغازکرد.تیمجوانارزدیجیتالمسئولیتخودراآشناییمردمبافناوری‌هایینظیررمزارز،بیتکوینوبلاکچینمی‌داند.سرمایه‌گذاریدراینپدیدهنوظهورپسازشکوفاییاینترنتوبسترهایپرداختمتمرکزیمانندپیپال،وبمانیوپرفکتمانی،بینمردمبهمحبوبیتبالاییدستپیداکرد؛بطوریکهدراواخرسال2017وهمزمانباافزایشقیمتدلاروقیمتطلا،خریدبیتکویندرکشوررونقشدیدیگرفت.سایتارزدیجیتالتلاشمی‌کندتاباآموزشاینکهبیتکوینچیستوهمچنینمفاهیمابتداییاینحوزهبههمراهروش‌هایتجزیه‌وتحلیلبازارارزهایدیجیتالمانندتحلیلتکنیکالوتحلیلفاندامنتال،گام‌هایابتداییآگاهی‌بخشیراهمگامباپیشرفتاینپدیدهبردارد.بسترهایفراهمشدهمانندسیستمرصدنرخارزوقیمتارزدیجیتالدرکنارمقالاتوآموزش‌هاییکهتوسطسایتارزدیجیتالتهیهمی‌شود،جهتابهام‌زداییازاشکلاتیاستکهبهدلیلنبوداطلاعاتکافیدرسال‌هایگذشتهگریبانگیراینصنعتشدهونتایجآنکلماتیمانندبیتکویین‌ها،رواجطرحپانزیوهجومغیرمنطقیمردمبهسمتسرمایه‌گذاری‌درفعالیت‌هاییچوناستخراجبیتکوینوخریدماینربودهاست.برگزیدهسوالاتمتداولویدئوآموزشیاینفوگرافیکشرایطوقوانیناستفادهابزارهایارزدیجیتالمبدلقیمتارزدیجیتالمحاسبهسوداستخراجقیمتارزدیجیتالابزارهایارزدیجیتالمفاهیمپایهآشناییبابلاکچینآشناییبابیتکوینآشناییبااتریومصفرتا‌‌صدامنیتتحلیلقیمتتحلیلقیمتبیتکوینتحلیلقیمتآلتکوین‌هاتحلیلقیمتاتریومتحلیلفاندامنتالارزدیجیتالفرصتهایشغلیتبلیغاتدربارهماارتباطباماکلیهحقوقاینسایتنزدارزدیجیتالمحفوظبودهوبازنشرمحتواباذکرمنبعبلامانعاست.ارزهایدیجیتاللیستکاملاخبارومقالاتاخبارومقالاتبیشترصرافیارزهایدیجیتالصرافیهایبیشتردستگاهماینرارزهایدیجیتالدستگاههایبیشترموردییافتنشد.

Site:ارزدیجیتال - تحلیل ، بررسی و اخبار بازار ارزهای دیجیتالVerslag doen van

Als er een schending van de site is, klik dan op RapporterenVerslag doen van

Aanbevolen informatie

Aanbevolen site